LASTEST NEWS

30 ก.ย. 2566โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตราจ้าง เงินเดือน 9,000-15,800 บาท 30 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อยุธยา เขต 1 30 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 30 ก.ย. 2566มาแล้ว!! คำสั่งย้ายและคำสั่งแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สระบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.สระบุรี 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ฉะเชิงเทรา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ฉะเชิงเทรา 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สงขลา สตูล - ผลย้ายครู 2566 สพม.สงขลา สตูล 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นครปฐม - ผลย้ายครู 2566 สพม.นครปฐม

กศน.หนองคาย รับสมัคร ครู ศรช. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา + ใบประกอบวิชาชีพครู เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 18 ธ.ค. 2565 เวลา 19:27 น.
  • 2,216
กศน.หนองคาย รับสมัคร ครู ศรช. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา + ใบประกอบวิชาชีพครู เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กศน.หนองคาย รับสมัคร ครู ศรช. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา + ใบประกอบวิชาชีพครู เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม 
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด กศน.อำเภอเมืองหนองคาย สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา


จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่งที่คัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 อัตรา

2. สถานที่ปฏิบัติงาน ขอบเขตงานจ้าง อัตราค่าจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำหแน่งที่เปิดรับสมัครสถานที่ปฏิบัติงาน ขอบเขตงานจ้าง อัตราค่าจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 1)

3. สิทธิประโยชน์
การจ้างเหมาบริการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนั้น การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานตามประกาศนี้ ไม่ทำให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

4. ระยะเวลาการจ้าง
ผู้ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในลำดับที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ จะทำสัญญาจ้าง คราวละ 6 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ หรือตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย กำหนด


5. คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
6) ไม่เคนเป็นผู้ต้องได้รับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรับวิสาหกิจองค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ได้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย

6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร จำนวน 1 ชุด ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย หมายเลขโทรศัพท์ 0 4241 2000


อัตราค่าจ้าง สถานที่ปฏิบัติงาน ขอบเขตงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(แนบท้ายประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565)

1. อัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท

2. สถานที่ปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 1 อัตรา

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3.3 มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัคร
  • 18 ธ.ค. 2565 เวลา 19:27 น.
  • 2,216

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <