LASTEST NEWS

29 พ.ย. 2565เลขา สพฐ รับ จะไม่นำผลประกวดงานศิลปหัตถกรรมไปใช้ ในการพิจารณา ความดีความชอบ ใดๆ 29 พ.ย. 2565รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2565 29 พ.ย. 2565กพฐ.เห็นชอบแยกสอนวิชาประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” ยันไม่เป็นภาระครู-นักเรียน 29 พ.ย. 2565อาจารย์ มธ.ชี้ ไม่จำเป็นต้องแยกวิชาประวัติศาสตร์ 28 พ.ย. 2565สพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน - รายงานตัว 1 ธ.ค.2565 28 พ.ย. 2565หวั่น รร.สพฐ.รับเด็กปี 66 กระทบโรงเรียนเอกชน 28 พ.ย. 2565สพป.น่าน เขต 1 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 ธ.ค.2565  28 พ.ย. 2565โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 ธันวาคม 65 28 พ.ย. 2565“ตรีนุช” แจงแยกวิชาประวัติศาสตร์ไม่ได้เพิ่มชั่วโมงเรียน 28 พ.ย. 2565สป.ศธ.เรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง บุคลากร 38 ค.(2) จำนวน 135 อัตรา - รายงานตัว 6 ธ.ค.2565

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค.2565

  • 05 ต.ค. 2565 เวลา 21:07 น.
  • 1,525
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค.2565

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ)
ด้วยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา
    1.1 รายละเอียดตำแหน่ง
        1) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
        2) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
        3) วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
        4) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
        5) วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

   1.2 อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาพ/คน/เดือน
   1.3 ระยะเวลาการจ้าง 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566
  1.4 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
   2.1 มีสัญชาติไทย
   2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูณ์ และไม่เกิน 40 ปี
   2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
   2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
   2.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
   2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
   2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
   2.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
   2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
   2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
   2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
   2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
   2.14 ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานมีความประพฤติไม่ดีหรือประพฤติผิดวินัย
   2.15 ไม่มีโรคติดต่อเรื้อรังและร้ายแรงตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
   2.16 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก
   2.17 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวชของศาสนาต่าง ๆ
   2.18 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรสภากำหนด
   2.19 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
   2.20 มีสุขภาหร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน
   2.21 ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียน
   2.22 ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือมีหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
   ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัครที่ประกาศรับสมัคร และสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2702-9995 ต่อ 101 หรือ 085 - 061 - 8482 ครูเรวดี ศรีถนัด รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 - วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (วัน/เวลาราชการ) โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ อาคารศรีสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กำหนดการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้


รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
 
  • 05 ต.ค. 2565 เวลา 21:07 น.
  • 1,525

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^