LASTEST NEWS

29 พ.ย. 2565เลขา สพฐ รับ จะไม่นำผลประกวดงานศิลปหัตถกรรมไปใช้ ในการพิจารณา ความดีความชอบ ใดๆ 29 พ.ย. 2565รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2565 29 พ.ย. 2565กพฐ.เห็นชอบแยกสอนวิชาประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” ยันไม่เป็นภาระครู-นักเรียน 29 พ.ย. 2565อาจารย์ มธ.ชี้ ไม่จำเป็นต้องแยกวิชาประวัติศาสตร์ 28 พ.ย. 2565สพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน - รายงานตัว 1 ธ.ค.2565 28 พ.ย. 2565หวั่น รร.สพฐ.รับเด็กปี 66 กระทบโรงเรียนเอกชน 28 พ.ย. 2565สพป.น่าน เขต 1 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 ธ.ค.2565  28 พ.ย. 2565โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 ธันวาคม 65 28 พ.ย. 2565“ตรีนุช” แจงแยกวิชาประวัติศาสตร์ไม่ได้เพิ่มชั่วโมงเรียน 28 พ.ย. 2565สป.ศธ.เรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง บุคลากร 38 ค.(2) จำนวน 135 อัตรา - รายงานตัว 6 ธ.ค.2565

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 11,920-12,530 บาท

  • 30 ก.ย. 2565 เวลา 10:24 น.
  • 2,655
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 11,920-12,530 บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 11,920-12,530 บาท

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

ประกาศโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง
ด้วยโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ สอน ณ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา เลขที่ 182 หมู่ 5 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวนท 4 อัตรา ดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาฟิสิกส์)
เลขที่ตำแหน่ง 101086500226
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 อัตราละ 11,920 บาท
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราละ 12,530 บาท

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาเคมี)
เลขที่ตำแหน่ง 101046500221
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราละ 11,920 บาท
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราละ 12,530 บาท

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาขาวิชาศิลปะ) เลขที่ตำแหน่ง 101086500222
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราละ 11,920 บาท
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราละ 12,530 บาท

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (สาขาวิชาพลศึกษา)
เลขที่ตำแหน่ง 101086500215
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราละ 11,920 บาท
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราละ 12,530 บาท

อาศัยอำนาจคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ ที่ 1007 / 2564 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีอำนาจลงลายมือชื่อ และดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างครูอัตราจ้าง จึงประกาศ รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1) มีสัญชาติไทย
    2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
    3) ไม่เป็นบุคคลล้มลาย
    4)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศ กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
    7) ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษงานอื่นของรัฐ
    8) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
    9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
    10) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางคณิตศาสตร์

2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
    ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานต้นฉบับดังนี้
    1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 5 เดือน ขนาด
1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
    2) สำเนาทะเบียนบ้านรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
    3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
    4) เอกสารการศึกษาพร้อมสำเนาที่รับรองแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
    5) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
    6) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร วุฒิทหาร(ส.ด.8 หรือ ส.ด. 43)
    7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ

3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นครูอัตราจ้าง ให้ติดต่อและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องอำนวยการ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา เลขที่ 182 หมู่ 5 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โทร 0-4488-1986 ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
  • 30 ก.ย. 2565 เวลา 10:24 น.
  • 2,655

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^