LASTEST NEWS

29 พ.ย. 2565เลขา สพฐ รับ จะไม่นำผลประกวดงานศิลปหัตถกรรมไปใช้ ในการพิจารณา ความดีความชอบ ใดๆ 29 พ.ย. 2565รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2565 29 พ.ย. 2565กพฐ.เห็นชอบแยกสอนวิชาประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” ยันไม่เป็นภาระครู-นักเรียน 29 พ.ย. 2565อาจารย์ มธ.ชี้ ไม่จำเป็นต้องแยกวิชาประวัติศาสตร์ 28 พ.ย. 2565สพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน - รายงานตัว 1 ธ.ค.2565 28 พ.ย. 2565หวั่น รร.สพฐ.รับเด็กปี 66 กระทบโรงเรียนเอกชน 28 พ.ย. 2565สพป.น่าน เขต 1 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 ธ.ค.2565  28 พ.ย. 2565โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 ธันวาคม 65 28 พ.ย. 2565“ตรีนุช” แจงแยกวิชาประวัติศาสตร์ไม่ได้เพิ่มชั่วโมงเรียน 28 พ.ย. 2565สป.ศธ.เรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง บุคลากร 38 ค.(2) จำนวน 135 อัตรา - รายงานตัว 6 ธ.ค.2565

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย เงินเดือน 15,800.- บาท

  • 29 ก.ย. 2565 เวลา 20:52 น.
  • 1,094
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย เงินเดือน 15,800.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย เงินเดือน 15,800.- บาท

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

ด้วยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,800 บาท/เดือน

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1. มีสัญชาติไทย
    2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
    3. ไม่เป็นผู้ที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย และยังอยู่ในระหว่างการเป็นบุคคลล้มละลาย
    4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    6. ไม่เป็นผู้ที่มีอาการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
    7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    9. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1. ปริญญาตรีขึ้นไป ตามสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
    2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกให้โดยคุรุสภา (ถ้ามี) กรณียังไม่มีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หากผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการขอหนังสือรับรองสิทธิฯ ก่อนทำการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอน
    3. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร
    1. สำเนาปริญญาบัตรทางการศึกษา หรือหนังสือรับรองทางคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วพร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
    2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกให้โดยคุรุสภาและยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4. สําเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
    5. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
    6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 9 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน(นับจากวันรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
    7. หนังสือรับรองการทํางาน (ถ้ามี)
    8. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) หมายเหตุ เอกสารที่เป็นฉบับสำเนา ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อกำกับ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    -รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 15.00 น. ในวันราชการ ณ โครงการ English Program โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โทร. 02-3571141-2

5. เกณฑ์การตัดสิน
    โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการ และการ ตัดสินของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิอื่นใดไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

(นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม
  • 29 ก.ย. 2565 เวลา 20:52 น.
  • 1,094

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^