LASTEST NEWS

06 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 06 มิ.ย. 2566สพม.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.เชียงราย เเขต 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.เชียงราย เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.ชุมพร เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.ชุมพร เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพม.ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2565

  • 26 ส.ค. 2565 เวลา 13:08 น.
  • 16,564
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2565

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
    ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
    จำนวน 10 อัตรา ดังนี้
    1.1 พนักงานราชการ กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 
    1.2 พนักงานราชการ กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
    1.3 พนักงานราชการ กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    1.4 พนักงานราชการ กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    1.5 พนักงานราชการ กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    1.6 พนักงานราชการ กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    1.7 พนักงานราชการ กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
    1.8 พนักงานราชการ กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    1.9 พนักงานราชการ กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    1.10 พนักงานราชการ กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
          2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
                    (1) มีสัญชาติไทย
                    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
                    (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
                    (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
                    (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ.
                    (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
                    (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ป ระกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
                    (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                    (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                    (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                    (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
                    (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
                    (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
          2.1.2 ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
          2.1.3 ไม่เป็นพระภิกชุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2538
          ทั้งนี้ ผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานราชการ โดยมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และสาขาวิชาเอก หรือ ทาง หรือกลุ่มวิชา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัคร
    วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะรับสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร , รายละเอียดเพิ่มเติม
 
  • 26 ส.ค. 2565 เวลา 13:08 น.
  • 16,564

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <