LASTEST NEWS

27 พ.ย. 2565ข่าวดี! กยศ.ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน ลดเงินต้น 5% ลดเบี้ยปรับ 100% ลงทะเบียนขอรับสิทธิ เช็กรายละเอียดที่นี่ 27 พ.ย. 2565สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2566 27 พ.ย. 2565สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ  5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 19 ธ.ค.2565 27 พ.ย. 2565สพฐ.ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 151 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 26 พ.ย. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพป.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการครู 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพม.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2565 25 พ.ย. 2565ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” จ่อประกาศแยก “วิชาประวัติศาสตร์” ออกจาก 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ 24 พ.ย. 2565สพป.นครราชสีมา เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตราตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 24 พ.ย. 2565เช็กด่วน!! 18 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2565

โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 10,000.-บาท

  • 23 ส.ค. 2565 เวลา 19:14 น.
  • 5,930
โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 10,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 10,000.-บาท

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) เลขที่ 9/10 หมู่ 1 ตำบลหนองซาซาก อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกครูอัตรา
จ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
1.1 ครูผู้สอนไม่จำกัดสาขาวิชาเอก จำนวน 1 อัตรา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
1.2 ระยะเวลา 11 เดือน สัญญาปีต่อปี
หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในการสอนระดับประถมศึกษา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ นไป
2.4 มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 เป็นผู้เลื่อมใสในประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

3.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เพจ Facebook โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) กรอกข้อมูล พร้อมส่งข้อมูลทางเพจ Facebook โรงเรียนบ้านโป่ง-(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชญาดา รัศมีงาม หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ โทรศัพท์ 082-415-3555
 

ประกาศรับสมัคร

  • 23 ส.ค. 2565 เวลา 19:14 น.
  • 5,930

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^