LASTEST NEWS

26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.กำแพงเพชร - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.กำแพงเพชร 26 มี.ค. 2566การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 สมัครทางอินเทอร์เน็ต 26 มี.ค. 2566โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000 บาท 26 มี.ค. 2566โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท (มีบ้านพักครู) 26 มี.ค. 2566กฎหมายใหม่ หนุนทำงาน WFH ให้สิทธิไม่รับสาย-ไม่ตอบไลน์ หลังเวลาเลิกงาน 26 มี.ค. 2566สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 สรุปข้อมูลผู้ขอย้าย ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2566 26 มี.ค. 2566สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กลั่นกรองการย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 แล้ว 26 มี.ค. 2566สพป.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้าย (กรณีปกติ) ปีพ.ศ.2566 26 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.กาฬสินธุ์ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 22-28 ส.ค.2565

  • 20 ส.ค. 2565 เวลา 15:58 น.
  • 3,967
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 22-28 ส.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา และอุตสาหกรรมศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 28 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ด้วยโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และได้รับอนุมัติงบประมาณจากเงินสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี งบประมาณประจำปี 2565 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่การสอน
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ
(6) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(7) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง 1 อัตรา รายละเอียดตำแหน่งว่างและวิชาเอกแนบท้ายประกาศนี้
ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (เป็นเงินเดือนละ 8,340 บาท ค่าครองชีพ 6,660 บาท และค่าประกันสังคมร้อยละ 5 บาท เป็นเงิน 750 บาท)
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และอาจต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ไม่เกินคราวละ 1 ปี

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดทิ่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นครู อัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบัญคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2503 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(2) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในวิชาเอกกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
    (2.1) คอมพิวเตอร์
    (2.2) วิทยาศาสตร์
    (2.3) ประถมศึกษา
    (2.4) อุตสาหกรรมศิลป์

(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 28 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง เวลา 15.30 น.

ประกาศรับสมัคร
 
  • 20 ส.ค. 2565 เวลา 15:58 น.
  • 3,967

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^