LASTEST NEWS

30 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บึงกาฬ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บึงกาฬ

เทศบาลตำบลบ้านเพ เปิดสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-26 สิงหาคม 2565

  • 19 ส.ค. 2565 เวลา 08:44 น.
  • 2,852
เทศบาลตำบลบ้านเพ เปิดสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-26 สิงหาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เทศบาลตำบลบ้านเพ เปิดสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-26 สิงหาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลตำบลบ้านเพ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพ
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเพ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
    พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง
       - ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกพละศึกษา จำนวน 1 อัตรา
       - ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
    พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
       - ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 2 อัตรา
    รวม 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฎอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ แนบท้ายประกาศนี้

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 หมวด 1 พนักงานจ้าง ข้อ 4 ดังนี้
         (1) มีสัญชาติไทย
         (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี ในวันรับสมัคร
         (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล
         (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
         (9) ไม่เป็นผู้ต้องเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้

3. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • 19 ส.ค. 2565 เวลา 08:44 น.
  • 2,852

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^