LASTEST NEWS

27 พ.ย. 2565ข่าวดี! กยศ.ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน ลดเงินต้น 5% ลดเบี้ยปรับ 100% ลงทะเบียนขอรับสิทธิ เช็กรายละเอียดที่นี่ 27 พ.ย. 2565สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2566 27 พ.ย. 2565สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ  5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 19 ธ.ค.2565 27 พ.ย. 2565สพฐ.ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 151 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 26 พ.ย. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพป.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการครู 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพม.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2565 25 พ.ย. 2565ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” จ่อประกาศแยก “วิชาประวัติศาสตร์” ออกจาก 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ 24 พ.ย. 2565สพป.นครราชสีมา เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตราตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 24 พ.ย. 2565เช็กด่วน!! 18 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2565

เทศบาลตำบลบ้านเพ เปิดสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-26 สิงหาคม 2565

  • 19 ส.ค. 2565 เวลา 08:44 น.
  • 2,608
เทศบาลตำบลบ้านเพ เปิดสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-26 สิงหาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เทศบาลตำบลบ้านเพ เปิดสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-26 สิงหาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลตำบลบ้านเพ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพ
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเพ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
    พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง
       - ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกพละศึกษา จำนวน 1 อัตรา
       - ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
    พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
       - ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 2 อัตรา
    รวม 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฎอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ แนบท้ายประกาศนี้

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 หมวด 1 พนักงานจ้าง ข้อ 4 ดังนี้
         (1) มีสัญชาติไทย
         (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี ในวันรับสมัคร
         (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล
         (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
         (9) ไม่เป็นผู้ต้องเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้

3. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • 19 ส.ค. 2565 เวลา 08:44 น.
  • 2,608

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^