LASTEST NEWS

22 มี.ค. 2566ผู้ค้ำเงินกู้ลุ้น !!! ศธ.หาทางอุ้มไม่ต้องรับภาระหนี้สินทั้งก้อน 22 มี.ค. 2566ยกเครื่อง ผู้ประเมินภายนอก ‘สมศ.’ หวังสร้างความมั่นใจให้สถานศึกษา 22 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 22 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร - ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 21 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย

สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565

  • 17 ส.ค. 2565 เวลา 19:55 น.
  • 10,328
สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.สระแก้ว เขต 2

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประสงค์รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการและคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ชื่อกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน จํานวนอัตราว่าง 3 อัตรา
          1.1.1 กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
          1.1.2 กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวนอัตราว่าง 2 อัตรา

    1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
    1.3 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
          ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จํานวน 18,000 บาท และให้ได้สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 กําหนดไว้
    1.4 ระยะเวลาการจ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ตามกรอบที่ คพร. กําหนด แต่ในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ อนึ่ง หากปริมาณงานในสถานศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จะพิจารณาเกลี่ยบุคคลให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาอื่นตามปริมาณงานของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลัง
    1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน : กําหนดปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของสมัคร
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          2.1.1 มีสัญชาติไทย
          2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
          2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
          2.1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.1.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.ค. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
          2.1.6 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี  การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการกําหนดให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่กําหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
          2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
          ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการผู้ใดเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองผู้นั้นต้องลาออกจากการดํารงตําแหน่งหรือการประกอบอาชีพนั้น และการลาออกต้องมีผลก่อนวันจ้างเป็นพนักงานราชการ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2549) มายื่นด้วย
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
          2.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
          2.2.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย รายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
          2.2.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546

      ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท้าย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนต้องยังไม่หมดอายุ 

พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบไว้แล้ว และได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณร ในภายหลังก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ (สตรีสวมเสื้อ กระโปรง (ห้ามสวมกางเกง) สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น บุรุษสวมเสื้อเชิ้ตมีปกกางเกงขายาว สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น

ประกาศรับนสมัคร
  • 17 ส.ค. 2565 เวลา 19:55 น.
  • 10,328

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^