LASTEST NEWS

06 ต.ค. 2565โรงเรียนคลองลาดกระบัง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.-บาท แต่วันที่ 7 - 27 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 15,050-15,800 บาท 06 ต.ค. 2565รับหลายจังหวัด สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 67 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 06 ต.ค. 2565โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565“เลขาฯกพฐ.” ติวเข้มผอ.เขตพื้นที่ฯให้รับผิดชอบงานในหน้าที่ ใครละเลยมีปัญหาอาจได้เข้ามานั่งตบยุง 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ต.ค.2565 05 ต.ค. 2565"ตรีนุช" เชื่อโอนงานบุคคลให้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯจะไม่มีทุจริต 05 ต.ค. 2565โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7ต.ค.2565

โรงเรียนวัดท่าล้อ รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 (สัญญาจ้างครบ3ปี สอบกรณีพิเศษได้)

  • 14 ส.ค. 2565 เวลา 11:54 น.
  • 6,317
โรงเรียนวัดท่าล้อ รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 (สัญญาจ้างครบ3ปี สอบกรณีพิเศษได้)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดท่าล้อ รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 (ถ้าต่อสัญญาจ้างครบ 3 ปี สามารถใช้สิทธิ์สอบบรรจุตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ได้)

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดท่าล้อ

ประกาศโรงเรียนวัดท่าล้อ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนวัดทำล้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
1.1 ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และงานอื่นตามบทบาทหน้าที่และตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 อัตราค่าจ้างเตือนละ 6,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.1.2 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.5 เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
2.1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
2.1.7 ไม่เป็นผู้ถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2.1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไส่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.11 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา/ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่น
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบการสอนที่ครุสภาออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ
2.2.3 มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel, PowerPoint) เป็นอย่างดี
2.2.4 มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
3.1 ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด (ขอรับได้ที่สถานที่รับสมัคร)
3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
3.3 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
3.4 สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบการสอน จำนวน 1 ฉบับ
3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.7 สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3.8 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อผู้สมัคร และจะต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครนี้ ให้ถือว่าการสมัครเพื่อเข้าคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จในใบสมัคร หรือใช้เอกสารเท็จแนบในการสมัคร ทางโรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้างและจะเรียกสิทธิ์ใด ๆ จากโรงเรียนมิได้

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนวัดท่าล้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ 08 9642 6952 (ธุรการ) หรือเบอร์โทรศัพท์ 08 3050 3322 (นายณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน) หน่วยงานของรัฐ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  • 14 ส.ค. 2565 เวลา 11:54 น.
  • 6,317

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^