LASTEST NEWS

28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงใหม่ ให้กศจ.แม่ฮ่องสอน ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.กาญจนบุรี ใช้บัญชี บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 นี้ 28 ม.ค. 2566สกลนคร เฮ! กศจ.มุกดาหาร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงราย ให้กศจ.สระบุรี ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 6 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ได้เฮ! นครสวรรค์ ขอใช้บัญชี 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ขอนแก่น ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จากกศจ.กาฬสินธุ์ และกศจ.สกลนคร 13 อัตรา รายงานตัว 3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566เชียงราย เฮ! กศจ.น่าน ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 21 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา 28 ม.ค. 2566วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,250 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-23 ก.พ.2566

อบจ.นนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู 123 อัตรา - สมัคร 1-9 สิงหาคม 2565

  • 30 ก.ค. 2565 เวลา 16:55 น.
  • 20,350
อบจ.นนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู 123 อัตรา - สมัคร 1-9 สิงหาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

อบจ.นนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู 123 อัตรา - สมัคร 1-9 สิงหาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อปฏิบัติราชการในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง (งบประมาณ 2564 - 2566) จำนวน ตำแหน่ง 213 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 123 อัตรา ดังนี้
1) เอกภาษาไทย จำนวน 10 อัตรา
2) เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 17 อัตรา
3) เอกวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) จำนวน 10 อัตรา
4) เอกเคมี จำนวน 3 อัตรา
5) เอกสังคมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
6) เอกสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา
7) เอกศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
8) เอกนาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
9) เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 9 อัตรา
10) เอกแนะแนว จำนวน 5 อัตรา
11) เอกปฐมวัย จำนวน 18 อัตรา
12) เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 34 อัตรา
13) เอกทั่วไป จำนวน 5 อัตรา


2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 และลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) ผู้สมัครคัดเลือกซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดดังนี้
(ก) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(ข) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ค) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(จ) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
2) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่นเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมเป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือเป็นบุคคลล้มละลาย
7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) เป็นผู้คยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น

หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่สัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

3. การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1 -9 สิงหาคม 2565 ในวันและ
ราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

ประกาศรับสมัคร
  • 30 ก.ค. 2565 เวลา 16:55 น.
  • 20,350

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^