LASTEST NEWS

30 พ.ย. 2566ผลประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบร่าง ให้ยื่นการขอย้ายครู ให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 29 พ.ย. 2566ก.ค.ศ.ปรับเพิ่มทางเลือกใช้เกณฑ์ PA ไฟเขียว 6 ข้อประเมินข้าราชการครู เดินหน้าระบบพร้อมใช้ปี 67 29 พ.ย. 2566“ธนุ” โยกงานจัดซื้อจัดจ้างรร.เล็กให้เขตพื้นที่ดูแล ย้ำต้องทำอย่างโปร่งใส 28 พ.ย. 2566โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประกาศหยุดเรียน วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.66 และเรียนออนไลน์วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.66 28 พ.ย. 2566เสมา 2 มอบนโยบายฟื้นสอบเทียบ  ยังไม่สรุปแจกแท็บเล็ตหรือโน๊ตบุ๊ก ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อดีข้อเสีย 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยล็อตใหญ่ 8 กลุ่มวิชาเอก รวม 116 อัตรา 28 พ.ย. 2566เปิดรายละเอียด ! ครม.เห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมทุกกลุ่ม 28 พ.ย. 2566ด่วน! อุบลฯ เขต 2 ประกาศสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี'66 ใหม่ เหตุ มรภ.อุบลฯ ผลิตข้อสอบไม่ตรงตามประกาศ 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6, ปวช.หรือเทียบเท่า รับสมัคร 11-20 ธ.ค.2566 28 พ.ย. 2566ครม. เห็นชอบหลักการ ปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 1.8 หมื่นบาท

สํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 1-5 ส.ค.2565

  • 24 ก.ค. 2565 เวลา 09:20 น.
  • 9,013
สํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 1-5 ส.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 1-5 ส.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ประกาศสํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
   1) ตําแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 2 อัตรา
   2) ตําแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจําสถาบันศึกษาปอเนาะ จํานวน 5 อัตรา
   3) ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง
   รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ 1

3. ค่าตอบแทน
   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท

4. สิทธิประโยชน์
   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5. ระยะเวลาการจ้าง
   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะทําสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีก่อน หากพนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กําหนดแล้ว จึงจะต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ้างจะต้องไม่เกินกรอบอัตรากําลังที่ คพร. กําหนด รอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567

6. คุณสมบัติทั่วไป และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร ดังนี้
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ดังนี้
   1) มีสัญชาติไทย
   2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
   3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
   5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
   6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะการกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
   7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
   8) ไม่เคยเป็นผู้กระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
   9) เป็นบุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการหรือเป็นบุคคลที่พ้นภาระทางทหารแล้ว

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในการรับสมัครสอบ จะตัดสิทธิในการแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทันที

7. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
   7.1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
         คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
         1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.หรือ คุรุสภา ให้การรับรอง
         2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษาแต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่ง ครูอาสาฯประจําสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้
   7.2) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจําสถาบันศึกษาปอเนาะ
         คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
         1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.หรือ คุรุสภา ให้การรับรอง
         2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษาแต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่ง ครูอาสาฯ ประจําสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้

   7.3) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่ง 
         คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
         1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดดังแนบ)
         2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

8. การรับสมัคร
   8.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน จํานวน 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ประกาศรับสมัคร
  • 24 ก.ค. 2565 เวลา 09:20 น.
  • 9,013

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^