LASTEST NEWS

28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงใหม่ ให้กศจ.แม่ฮ่องสอน ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.กาญจนบุรี ใช้บัญชี บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 นี้ 28 ม.ค. 2566สกลนคร เฮ! กศจ.มุกดาหาร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงราย ให้กศจ.สระบุรี ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 6 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ได้เฮ! นครสวรรค์ ขอใช้บัญชี 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ขอนแก่น ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จากกศจ.กาฬสินธุ์ และกศจ.สกลนคร 13 อัตรา รายงานตัว 3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566เชียงราย เฮ! กศจ.น่าน ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 21 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา 28 ม.ค. 2566วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,250 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-23 ก.พ.2566

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานอำนวยการ เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 19 ก.ค. 2565 เวลา 22:38 น.
  • 1,171
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานอำนวยการ เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานอำนวยการ เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานผู้อำนวยการ งบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานผู้อำนวยการ ด้วยงบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครเงื่อนไขการจ้างตามสัญญา
    1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เลขานุการ สำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
    1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
    1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองหรือตาแหน่งข้าราชการอื่น
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
12. ไม่เป็นผู้เคยทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ (เลขานุการ)
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในงานเอกสาร สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น Infographic, Microsoft Office, Photoshop ฯลฯ
3. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างคล่องแคล่ว

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    รับสมัครคัดเลือก ณ ห้องงานบุคคล อาคาร สธ.9 ชั้น 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โทร. 0-2583-7030 , 0-2583-8311 ต่อ 9101 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30–15.00 น. หรือทาการสมัครผ่านช่องทางอีเมล hrm@skn.ac.th ในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 – 27 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัคร
  • 19 ก.ค. 2565 เวลา 22:38 น.
  • 1,171

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^