LASTEST NEWS

27 ก.ย. 2565ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550 27 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 27 ก.ย. 2565โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-27 กันยายน 2565 27 ก.ย. 2565เทศบาลเมืองกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 27 ก.ย. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครพนม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครปฐม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครปฐม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครนายก 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ตาก 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดตราด - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ตราด

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2565

  • 14 ก.ค. 2565 เวลา 12:08 น.
  • 1,467
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูอัตราจ้าง และบุคลากรสนับสนุน
ในอัตรากำลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

ด้วยโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง จะดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยครู และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ทั้งนี้เป็นไปตามโครงการค่าใช้จ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและภาษาจีน เพื่อให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นเป็นครูอัตราจ้าง และบุคลากรสนับสนุน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
         1.1.1 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา
         1.1.2 ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
    1.2 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 2 อัตรา

(รายละเอียดคุณสมบัติของตำแหน่งที่รับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง)

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นเพื่อเป็นครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 ดังนี้
           2.1.1 มีสัญชาติไทย
           2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
           2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่ นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังนี้
                      2.1.4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สังคม
                      2.1.4.2 วัณโรคในระยะติดต่อ
                      2.1.4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                      2.1.4.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง
                      2.1.4.5 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
           2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           2.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
           2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
           2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
           2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ที่จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามตำแหน่งที่จะสมัคร (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเอกสารแนบท้าย) ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง) สำหรับพระภิกษุหรือสามณร ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่17 มีนาคม 2538 เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ โรงเรียอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3861 3428 ต่อ 702

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
 
  • 14 ก.ค. 2565 เวลา 12:08 น.
  • 1,467

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^