LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนปากเกร็ด รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-23 มิ.ย.2565

  • 21 มิ.ย. 2565 เวลา 16:49 น.
  • 3,255
โรงเรียนปากเกร็ด รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-23 มิ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนปากเกร็ด รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-23 มิ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนปากเกร็ด

ประกาศโรงเรียนปากเกร็ด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีน สาขาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่สองสาขาภาษาจีน สาขาจีนศึกษา สาขาภาษาจีนธุรกิจ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน งบประมาณรายได้สถานศึกษา
    1.2 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เอกการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน งบประมาณรายได้สถานศึกษา
    1.3 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เอก ดนตรีศึกษา ดนตรีสากลศึกษา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน งบประมาณรายได้สถานศึกษา

2. เงื่อนไขการจ้าง
    2.1 ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
    2.2 ไม่มีการเลื่อนค่าจ้างประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
    2.3 ปฏิบัติงานตามที่ระบุในสัญญาจ้าง และ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
    2.4 ปฏิบัติงานเต็มเวลา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีงบประมาณ ( 4 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    3.1 มีสัญชาติไทย
    3.2 เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ยกเว้น ตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติไว้เป็นการเฉพาะ
    3.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิตรงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขของตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร
    3.4 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู
    3.5 ไม่เป็นบุคคลล้มล่ะลาย
    3.6 มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับของโรงเรียน และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
    3.7 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    3.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้น แต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
    3.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
    3.10 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
    3.11 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ

4. การรับสมัคร
    4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
           ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล(ห้องฟ้ามุ่ย) อาคาร 3 ชั้น 6 โรงเรียนปากเกร็ด หรือ โทรสอบถาม 0-2960-6060 ต่อ 104 ระหว่าง วันที่ 13 - 23 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพัตรา โห้ธัญการ 089-459-1460 
คุณฐิติรัตน์ เกียรติสกุลขจร 094-562-4046 
ผู้ประสานงาน

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 21 มิ.ย. 2565 เวลา 16:49 น.
  • 3,255

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <