LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2565ระเบียบการสอบ การแต่งกายเข้าสอบ และผู้สอบบที่ติดเชื้อ COVID-19 ทำอย่างไร สอบรับราชการ ตำแหน่ง 38 ค.(2) 25 มิ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 24 มิ.ย. 2565กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 53 อัตรา สำรองอีก 178 อัตรา - รายงานผ่านระบบออนไลน์4 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2) กระทรวงศึกษาธิการ 24 มิ.ย. 2565กศจ.สุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 23 มิ.ย. 2565โอ้โห! สำนักงาน กขค.เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน เงินเดือน 120,000 + เงินประจำตำแหน่ง 20,000 ไม่ต้องผ่านภาค ก 23 มิ.ย. 2565“อัมพร”ติวเข้มจี้ครูปรับการสอนหนุน Active Learning 23 มิ.ย. 2565สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565 23 มิ.ย. 2565“อัมพร” ฮึ่มสอบคัดผอ.เขตพื้นที่ห้ามมีทุจริต อย่าหลงเชื่อแก๊งตกเบ็ดเรียกรับเงิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 20,250.-บาท

  • 18 มิ.ย. 2565 เวลา 15:39 น.
  • 1,023 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 20,250.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 20,250.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (แบบมีระยะเวลาจ้าง 3 - 5 ปี) อัตราเงินเดือน
20,250 บาท สังกัดงานพัสดุกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
(1) ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(4) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจำนวน 3 ท่าน หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.บ.
(8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับถูกพักงานหรือพักราชการ
(9) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเลิกจ้างเพราะบกพร่องในหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐหน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น
(10)ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(11)ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพราะกระทำผิดวินัย

2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
3. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
4. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านพัสดุภาครัฐอย่างน้อย 1 ปี
5. หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการบัญชี การเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
7. มีความรู้ความสามารถใช้ชุดโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
8. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น)

ค. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบไฟล์(PDF) ในการสมัคร
1. สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนา Transcript (กรณีเป็นหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยก่อนวันปิดรับสมัคร)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล)
4. รูปถ่ายหน้าตรง
5. เอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร
6. เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน

(หมายเหตุ : เอกสารแนบทุกฉบับ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศรับสมัครฉบับนี้และกรอกข้อมูลในใบสมัครและแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน หากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อมูลและเอกสารการสมัครงานของผู้สมัครไม่เป็นตามประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยชียงใหม่ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้

ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์สมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
 
  • 18 มิ.ย. 2565 เวลา 15:39 น.
  • 1,023 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^