LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2565ระเบียบการสอบ การแต่งกายเข้าสอบ และผู้สอบบที่ติดเชื้อ COVID-19 ทำอย่างไร สอบรับราชการ ตำแหน่ง 38 ค.(2) 25 มิ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 24 มิ.ย. 2565กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 53 อัตรา สำรองอีก 178 อัตรา - รายงานผ่านระบบออนไลน์4 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2) กระทรวงศึกษาธิการ 24 มิ.ย. 2565กศจ.สุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 23 มิ.ย. 2565โอ้โห! สำนักงาน กขค.เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน เงินเดือน 120,000 + เงินประจำตำแหน่ง 20,000 ไม่ต้องผ่านภาค ก 23 มิ.ย. 2565“อัมพร”ติวเข้มจี้ครูปรับการสอนหนุน Active Learning 23 มิ.ย. 2565สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565 23 มิ.ย. 2565“อัมพร” ฮึ่มสอบคัดผอ.เขตพื้นที่ห้ามมีทุจริต อย่าหลงเชื่อแก๊งตกเบ็ดเรียกรับเงิน

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่  23 - 29 มิ.ย.2565

  • 18 มิ.ย. 2565 เวลา 10:45 น.
  • 428 ครั้ง
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่  23 - 29 มิ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่  23 - 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

          ด้วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคมนั้น
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และได้รับมอบหมายอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1763/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
   1.  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)  
        พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน  1  อัตรา  

   2.  ค่าตอบแทน  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
        พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน  1  อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 7,460 บาท 

   3.  คุณสมบัติทั่วไป
        1)  มีสัญชาติไทย
        2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
        3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
        4)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
        5)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
        6)  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

   4.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

   5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
        สมัครได้ที่ งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  23 – 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2565  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. 
 
   6.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
        1)  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเพชรพิทยาคม รับได้ที่งานธุรการ อาคารสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 1 ชุด
        2)  หลักฐานการศึกษา สำเนาผลการเรียน ใบรับรองวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่โรงเรียนกำหนด จำนวน 1 ชุด
        3)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ เป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
        4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
        5)  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน  1  ฉบับ
        6)  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
        7)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  สำเนาทะเบียนสมรส  อย่างละ  1  ฉบับ
        ทั้งนี้ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่โรงเรียนกำหนด หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาตั้งแต่ต้น

   7.  การยื่นใบสมัคร
        1)  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
        2)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

   8.  เงื่อนไขในการรับสมัคร
        ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและ การได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

   9.  ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ห้องสอบและสถานที่สอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565  ณ งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  www.pks.ac.th

   10. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
        โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สอบข้อเขียน (ความรอบรู้ในการปฏิบัติหน้าที่) และสอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: เอกสารแนบประกาศ
  • 18 มิ.ย. 2565 เวลา 10:45 น.
  • 428 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^