LASTEST NEWS

30 พ.ย. 2565ไม่ต้องผ่าน ก.พ. กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวช.-ปวส. ตั้งแต่บัดนี้-2 ม.ค.2566 30 พ.ย. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิป.ตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 29 พ.ย. 2565ด่วนที่สุด ! เปิดสอบครู กทม. 18 วิชาเอก 110 อัตรา สมัคร 6-13 ธ.ค.2565 29 พ.ย. 2565สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 29 พ.ย. 2565ทุนโครงการ สควค.มาแล้ว !! มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร เรียนตรี ควบโท จบแล้วบรรจุเป็นครู 29 พ.ย. 2565(29 พ.ย.65) ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อัปเดทข่าว เรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ 29 พ.ย. 2565เลขา สพฐ รับ จะไม่นำผลประกวดงานศิลปหัตถกรรมไปใช้ ในการพิจารณา ความดีความชอบ ใดๆ 29 พ.ย. 2565รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2565 29 พ.ย. 2565กพฐ.เห็นชอบแยกสอนวิชาประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” ยันไม่เป็นภาระครู-นักเรียน 29 พ.ย. 2565อาจารย์ มธ.ชี้ ไม่จำเป็นต้องแยกวิชาประวัติศาสตร์

รับวุฒิม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50 เรียนจบ บรรจุทันที! กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าเป็นนักเรียนฯ

  • 26 พ.ค. 2565 เวลา 15:25 น.
  • 18,963
รับวุฒิม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50 เรียนจบ บรรจุทันที! กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าเป็นนักเรียนฯ

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

รับวุฒิม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 เรียนจบ บรรจุทันที! กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 29

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ประกาครับสมัครสอบคัดเลือก โดยกำหนดรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
    1.1 ผู้สมัครสอบ มีอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบ
    1.2 สำเร็จการศึกษาระตับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50
    1.3 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณสมบัติตามมาตรา 36 ยกเว้นเรื่องอายุตาม (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 มาตรา 36 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

    ก. คุณสมบัติทั่วไป
        (1) มีสัญชาติไทย
        (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปื
        (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

    ข. ลักษณะต้องห้าม
        (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
        (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
        (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
        (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
        (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
        (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดสหุโทษ
        (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        (9) เป็นผู้เคยถูกลงโหษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
    (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
    (13) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราซการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (13) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรีอออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 37 มีนาคม พ.ศ. 2538

2. การรับสมัครสอบ
    2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
          (1) ให้ผู้สมัครสอบตัตเลือก สมัครสอบทางเว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา"
          (2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะกำหนดแบบพอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
          (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ กle ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง

    ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

    2.2 ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2565 


ความผูกพันกับทางราชการ
   ผู้สอบคัดเลือกได้มอบตัวเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาแล้ว ต้องมีความผูกพันกับกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนี้
   1) ในระหว่างเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา หากประพฤติผิดร้ายแรงขัดต่อระเบียบแบบแผนและวินัย ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือหรือระเบียบข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยา ถึงขั้นถูกคัดชื่อออกให้หันจากสภาพการเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาแล้ว ผู้นั้นจะต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
   2) ในระหว่างเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา หากมีความจำเป็นขอลาออก (ยกเว้นเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้) นักเรียนผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
   3) ในระหว่างเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา หากปรากฏว่าไม่ตั้งใจศึกษา และมีผลการเรียนตกต่ำจนถึงขั้นไม่สมควรให้ศึกษาต่อไป (ยกเว้นแต่มีสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตไม่อยู่ในภาวะที่จะสามารถศึกษาได้โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสตง) และกรมอุตุนิยมวิทยาได้สั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
   4) เมื่อศึกษาจบหลักสูตร และทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกในประกาศนียบัตรให้แล้วจะต้องยินยอมรับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าหนักงานอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติงานตามที่ทางราชการบรรจุ (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต ไปรับราชการทหารตามกฎหมาย หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้) หากไม่ยินยอมรับการบรรจุ ต้องซดใช้ค่าเสียหยให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเงิน 30,000- บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) ในกรณีที่ทางราชการไม่สามารถบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาเข้าเป็นข้าราซการพลเรือนสามัญได้ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ถือว่านักเรียนอุตุนิยมวิทยาผู้นั้นพันภาระผูกพันกับทางราชการ
   5) เมื่อได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรีอนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติราชการในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าออกจากราชการก่อนครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุ (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายหรือลาออกไปรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือโอนไปรับราชการหน่วยอื่น) ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา ตามส่วนของระยะเวลา ที่ได้รับราชการอยู่ในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยคิดคำนวณจากจำนวนเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)


เงื่อนไขการบรรจุ
   1) ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ในวันบรรจุเข้ารับราชการ
   2) เมื่อศึกษาจบหลักสูตร และกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกใบประกาศนียบัตรให้แล้ว ถ้าหากกรมอุตุนิยมวิทยามีตำแหน่งเจ้าหนักงานอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติงานว่าง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคกรมอุตุนิยมวิหยาจะพิจารณาดำเนินการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาระดับปฏิบัติงาน ตามอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กำหนด (เงินเดือน 9,400 - 10,340.- บาท) ค่าครองชีพตามอัตรา ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยเรียงตามลำดับคะแนนผู้สำเร็จการศึกษาจากคะแนนสูงสุดลงมาตามลำตับ ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะโต้แงหรือเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
   3) เมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าหนักงานอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติงานแล้ว จะต้องปฏิบัติงานตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจนของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ที่มีการเข้าเวรปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ

เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครได้ที่ ลิงก์ด้านล่าง
 ทางเว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com
  • 26 พ.ค. 2565 เวลา 15:25 น.
  • 18,963

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^