LASTEST NEWS

02 ธ.ค. 2565กศจ.สกลนคร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 14 วิชาเอก จำนวน 222 อัตรา - รายงานตัว 14 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 ธ.ค.2565 02 ธ.ค. 2565กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 4 รวม 78 อัตรา - รายงานตัว 14 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2565 02 ธ.ค. 2565โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท 02 ธ.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง วุฒิม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 10,430 บาท 01 ธ.ค. 2565ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ “ตรีนุช”มั่นใจกฎหมายลูก 13 ฉบับเสร็จทัน 01 ธ.ค. 2565กศจ.บุรีรัมย์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 15 อัตรา - รายงานตัว 6 ธันวาคม 2565 01 ธ.ค. 2565โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท บัดนี้-7 ธันวาคม 2565 01 ธ.ค. 2565ดาวน์โหลดฟรี !! เอกสารการใช้ Canva for Education โดย ศน.รัชภูมิ สมสมัย

โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 18-26 พ.ค.2565

  • 21 พ.ค. 2565 เวลา 19:12 น.
  • 3,347
โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 18-26 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 18-26 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ขยายเวลา)

ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ประสงค์รับสมัครบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1160/6560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนแนะแนว: ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ดังนี้
       1. มีสัญชาติไทย
       2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
       3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
       4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
       5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
       6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
       7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
       8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคกรเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
       9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       10.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
       11.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
       12.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
       13.ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
       14.ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
    1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว, จิตวิทยาการแนะแนว, จิตวิทยาและการแนะแนว, จิตวิทยากรปรึกษาการแนะแนว, จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

4. วัน เวลา และสถานที่
    1. รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.30 - 16.30 น. (วันราชการ) ณ ห้องมัลติมีเดีย กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์
    2. ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
    1. ใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย (ขอรับใบรับสมัครที่งานบุคคล)
    2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ สวมเสื้อสีสุภาพไม่มีลวดลายขนาด 2 x 2.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
    3. สำเนาใบปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
    4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
    5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 3 ฉบับ
    6. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
    7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ

6. วิธีคัดเลือก
    ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์/ทดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดทั้งนี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง 1 ได้ตามความเหมาะสม ติดตามประกาศได้ที่ www.debsirin.ac.th หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-621-5801 หรือ 191-767-9268 (งานบุคคล)

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 
(นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนเทพศิรินทร์
ที่ตั้ง 1466 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ 0 - 2621 - 5802 โทรสาร 0 - 2224 - 6085

ดาวน์โหลดรายละเอีดยประกาศรับสมัครได้ที่  :: เอกสารแนบ
 
  • 21 พ.ค. 2565 เวลา 19:12 น.
  • 3,347

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^