LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท

  • 20 พ.ค. 2565 เวลา 09:40 น.
  • 11,370 ครั้ง
(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

(( วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา )) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 26 พ.ค. - 1 มิ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
    ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
    จำนวน 1 อัตรา
    ค่าตอบแทน 18,000.-บาท/เดือน
 
    สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
    ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
          (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
          (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
          (9) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณร นักพรต หรือนักบวช
          (10) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 คือ
                 (10.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                 (10.2) วัณโรคในระยะติดต่อ
                 (10.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                 (10.4) โรคยาเสพติดให้โทษ
                 (10.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

    หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 มายื่นในวันทำสัญญาจ้างด้วย

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

3. การรับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สามารถสมัครผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต(Internet) ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ระบบจะปิด เวลา 16.30 น. รายละเอียดตามกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ , เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครที่ลิงก์นี้
  • 20 พ.ค. 2565 เวลา 09:40 น.
  • 11,370 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^