LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัคร 23 - 25 พฤษภาคม 2565

  • 17 พ.ค. 2565 เวลา 20:46 น.
  • 3,318 ครั้ง
โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัคร 23 - 25 พฤษภาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัคร 23 - 25 พฤษภาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2

ประกาศโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2
เรื่อง รับสมัครสอบตัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัตเสื่อกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรติตถ์ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตตำบลจริม ของโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 ดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
   ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (-หกพันบาทถ้วน-) ประกอบด้วย
   1) สาขาวิชาเอกภาษาไทยหรือ
   2) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์หรือ
   3) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์หรือ
   4) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน มีดังนี้
   2.1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          2.1.1) มีสัญชาติไทย
          2.1.2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
          2.1.3) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          2.1.4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารห้องถิ่น
          2.1.5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามตามที่กำหนดในในกฎ อ ก ศ.
          2.1.6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
          2.1.7) ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันตีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          2.1.8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          2.1.9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.1.10) ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
          2.1.11) ไม่เคยเป็นผู้ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
          2.1.12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
          2.1.13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
    2.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระตับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู ตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกที่เปีดรับสมัคร คุณวุฒิวิซาเอก ที่นำมาประกอบการสมัครให้เป็นไปตามหลักกณฑ์และวิธีการที่ กคศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/14 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว9 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
    2.3 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสตงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 หรือหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศ5 5102.1/48 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้
แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาอกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ
    2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
 
  • 17 พ.ค. 2565 เวลา 20:46 น.
  • 3,318 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^