LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา สมัคร 16-22 พ.ค.2565

  • 15 พ.ค. 2565 เวลา 12:02 น.
  • 2,053
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา สมัคร 16-22 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา สมัคร 16-22 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม

ด้วย โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว4562 ลว.24 ก.ค.2500 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว และหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอก พลศึกษา
    ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
    1) การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์และมีสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    3) จัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และจัดทำสื่อประกอบการเรียนการจัดการเรียนรู้
    4) งานครูที่ปรึกษาและการจัดระบบช่วยเหลือนักเรียน
    5) ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียนและทางราชการอย่างเคร่งครัด
    6) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
- เดือนละ 7,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญา ถึง สิ้นปีงบประมาณ 2565

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำเหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
    (1) มีสัญชาติไทย
    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
    (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
    (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
    (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎก.ค.ศ.
    (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
    (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมนดีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
    (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
    (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
    (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเพาะสำหรับตำเหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด
    (1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอก ที่นำมาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิซาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามงสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมบายน 2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.0206.6/6 4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศ5 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
    (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ทำสัญญา

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องนำใบรับรองแพทย์จากหน่วยงานของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 2549

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
    3.2 ค่าธรรมเนียมสอบ ไม่มี
    3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ดูเพิ่มเติมในเอกสารแนบครับ)

ประกาศรับสมัคร :    เอกสารแนบ
 
  • 15 พ.ค. 2565 เวลา 12:02 น.
  • 2,053

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <