LASTEST NEWS

04 ต.ค. 2566โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 8,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10 ตุลาคม 2566 04 ต.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-7 ตุลาคม 2566 03 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.นนทบุรี 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ตรัง เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ตรัง เขต 2 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 03 ต.ค. 2566ครม.ไฟเขียว “ธนุ” คว้าเก้าอี้เลขาธิการกพฐ.คุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 03 ต.ค. 2566“อรรถพล” สวดยับโยกย้ายไม่เป็นธรรม เตรียมยื่นหนังสือลาออก 03 ต.ค. 2566ปลัด ศธ.น้ำตาคลอ ชี้รับไม่ได้ถูกย้ายไป สกศ. !!!จ่อลาออก 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566

สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก รับสมัครครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 17-23

  • 15 พ.ค. 2565 เวลา 11:43 น.
  • 2,892
สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก รับสมัครครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 17-23

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก รับสมัครครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 17-23พ.ค.65
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ในพื้นที่จังหวัดตาก

ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก จะดำเนินการับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 531/2551 ลงวันที่ 8
มีนาคม 2551 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนางข้อ 4 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 971/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสำนักงาน กศน.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.02/1863 ลงวันที่ 23 เมษายน 2557 เรื่อง การจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
    - ครูศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ  ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จำนวน 1 ตำแหน่ง
    - ครูศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. ลักษณะงาน ขอบเขตงานจ้าง
    ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน รายละเอียดแนบท้าย 1

3. ระยะเวลาการจ้าง
    ผู้ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในลำดับที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช.จะทำสัญญาจ้าง คราวละ 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราซการว่ายังจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ หรือตามงบประมาณได้รับการจัดสรร และต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก กำหนด

4. ค่าตอบแทน 15,000 บาท

5. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิ์
    ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    5.1 มีสัญชาติไทย
    5.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแบ่ดบีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร แต่ไม่เกินหกสิบปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร)
    5.3 เป็นผู้เสื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
    5.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
    5.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    5.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้อยกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูหรือตามกฎหมายอื่น
    5.7 ไม่เป็นผู้บกหร่องในศีลธรรมอันดี
    5.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    5.9 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    5.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโหษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหูโทษ
    5.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโหษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
    5.12 ไม่เป็นผู้เลยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิควินัยตามกฎหมายต่าง ๆ
    5.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการถอบข้รับราชการหรือเช้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
    5.14 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือตัมณร

5. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    5.1 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา และต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
    5.2 กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนได้

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูศูนย์การเรียนชุมซน(ศรช.สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ให้ติดต่อขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 25อ5 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ในวันเวลาราชการ (วันจันทร์ - ศุกร์) หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประกาศรับสมัคร :    เอกสารแนบ
 
  • 15 พ.ค. 2565 เวลา 11:43 น.
  • 2,892

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <