LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566 24 ก.ย. 2566อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รับสมัครงาน 184 อัตรา 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา สมัครบัดนี้-10 ต.ค.2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 สพม.เพชรบุรี - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 2 สพม.เพชรบุรี 23 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 23 ก.ย. 2566ข้าราชการเกษียณปีนี้ 21,233 ราย รับคนละ 1.3 ล้านบาท! กบข. เตรียมจ่ายเงิน 2.7 หมื่นล้าน

โรงเรียนวัดศิริจันทาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2565

  • 13 พ.ค. 2565 เวลา 11:41 น.
  • 1,901
โรงเรียนวัดศิริจันทาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดศิริจันทาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดศิริจันทาราม

ประกาศโรงเรียนวัดศิริจันทาราม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ ครูผู้สอน
วิชาเอกประถมศึกษา
( งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี )

ด้วยโรงเรียนวัดศิริจันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน ตามโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา จากงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่รับสมัคร
    1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา
    1.2 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ( หักประกันสังคม 5 % )

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
    คุณสมบัติทั่วไป
    1. มีสัญชาติไทย
    2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบสองปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
    3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
    5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    6. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตำแหน่งครูผู้สอน
    - วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา
    - ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตประกอบการสอน

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
    1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 1 ใบ
    2. สำเนาปริญญาบัตร ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว พร้อมฉบับจริง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
    4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
    5. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
    6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย จำนวน 1 ฉบับ
    7. ใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตประกอบการสอนหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับ 1-7 ต้องนำตัวจริงมาด้วยและให้สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

5. เงื่อนไขการรับสมัคร
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

6. กำหนดการสรรหา
    6.1 ประกาศรับสมัคร
           วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
    6.2 วันรับสมัคร
           ระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
    6.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
          วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
    6.4 วันสอบ
          วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
    6.4 ประกาศผลสอบ
          วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
    6.5 รายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาและทำสัญญาจ้าง
          วันที่ 1 มิถุนายน 2565

7. การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
    โรงเรียนวัดศิริจันทาราม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม และใน เว็บไซต์โรงเรียนวัดศิริจันทาราม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทำสัญญาและปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2565

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
    ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พร้อมปฏิบัติหน้าที่ หากภายหลังตรวจสอบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะมิได้รับพิจารณาสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

9. ผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

( นายการะเวก แสงเทศ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิริจันทาราม

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 13 พ.ค. 2565 เวลา 11:41 น.
  • 1,901

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <