LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2565รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ไม่อึดอัดแล้ว ที่ไหนบ้างเช็กเลย ! 28 พ.ค. 2565โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 28 พ.ค. 2565สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท 27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย. 27 พ.ค. 2565รื้อระบบขอตั๋วครูใหม่ !!! บอร์ดคุรุสภาเห็นชอบในหลักการ   27 พ.ค. 2565สารพันปัญหา ถาม-ตอบ ข้อสงสัย กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครูฯ 208 อัตรา 27 พ.ค. 2565สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิปวส.ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.-21 มิ.ย.2565 27 พ.ค. 2565บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) รับสมัครพนักงานประจำ วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) สมัครออนไลน์ 27 พ.ค. 2565สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 38,000.-บาท 27 พ.ค. 2565บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน สมัครตั้งแต่บัดนี้-31 พ.ค.2565

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 12 พ.ค. 2565 เวลา 14:38 น.
  • 7,017 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2565 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  34 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  34 จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ที่ ศธ 04007.02/ว 2926 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556 และคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29 / 2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    1.1 ครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)     จำนวน  1  อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ทีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
    คุณสมบัติทั่วไป
        (1) มีสัญชาติไทย
        (2) เพศหญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปี
        (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
        (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
        (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  - ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ วิชาชีพอื่นที่ ก.ค.ศ รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.กำหนดซึ่งนำมาใช้โดยอนุโลม                

3. การรับสมัคร
    3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 หรือสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไชต์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ที่ http://www.Rpk34.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
   3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
            (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5X1 นิ้ว  จำนวน  3  รูป
            (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย
            (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
            (4)  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
            (5.) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
            (6.) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
            ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้
   3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
          ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ห้องธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 โทรศัพท์หมายเลข 0-5361-7036 หรือ http://www.Rpk34.ac.th   และทำการประเมินสมรรถนะในวันศุกร์ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34           
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

6. เกณฑ์การตัดสิน
   การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์รวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ 
   ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร           

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับคะแนนสูงลงมาตามลำดับในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 โทรศัพท์หมายเลข 0-5361-7036 หรือ http://www.Rpk34.ac.th บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผล เมื่อการสรรหาและเลือกสรร ครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่ประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องมารายงานตัว ทำสัญญาจ้าง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  34  


ประกาศ  ณ  วันที่  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565(นายวรเวช  จันทรรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์   34  
ประกาศ  ณ  วันที่  11  พฤษภาคม 2565
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์   34  กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)    

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ วิชาชีพอื่นที่ ก.ค.ศ รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.กำหนดซึ่งนำมาใช้โดยอนุโลม    

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบE-Office 
(2) ปฏิบัติอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 15,000  บาท/เดือน 
ระยะเวลาจ้าง นับแต่วันทำสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (หรือตามคำสั่งจ้าง)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ    คะแนนเต็ม    วิธีการประเมิน
1. ความสามารถในตำแหน่ง วิชาชีพเฉพาะ ฯลฯ 50 สอบปฏิบัติ
2. คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและเสียสละ การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี การประสานงาน การให้บริการและการทำงานเป็นทีม 50 สัมภาษณ์

รวม 100    คะแนน

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: เอกสารแนบ
 
  • 12 พ.ค. 2565 เวลา 14:38 น.
  • 7,017 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^