LASTEST NEWS

27 ก.ย. 2565ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550 27 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 27 ก.ย. 2565โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-27 กันยายน 2565 27 ก.ย. 2565เทศบาลเมืองกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 27 ก.ย. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครพนม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครปฐม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครปฐม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครนายก 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ตาก 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดตราด - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ตราด

โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับสมัรครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครบัดนี้ - 17 พ.ค.2565

  • 11 พ.ค. 2565 เวลา 16:15 น.
  • 3,575
โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับสมัรครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครบัดนี้ - 17 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับสมัรครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครบัดนี้ - 17 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ประสงค์รับสมัครบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

1) ตำแหน่งที่รับสมัคร
    ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนแนะแนว: ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

2) คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ดั
    1. มีสัญชาติไทย
    2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
    3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
    4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
    5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
    6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
    7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
    8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    11. ไม่เป็นผู้คยถูกลโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
    12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
    13.ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
    14. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น


3) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
    1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว, จิตวิทยาการแนะแนว,จิตวิทยาและการแนะแนว, จิตวิทยาการปรึกษาการแนะแนว,จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

4) วัน เวลา และสถานที่
    1. รับสมัครระหว่างตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.30 - 16.30 น. (วันราชการ) ณ ห้องมัลติมีเดีย กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์
    2. วันประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ฯ ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
    3. วันประกาศผลการคัดเลือก ฯ จะประกาศให้ทราบภายหลัง

5) เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
    1. ใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย (ขอรับใบรับสมัครที่งานบุคคล)
    2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ สวมเสื้อสีสุภาพไม่มีลวดลายขนาด 2 x 2.5 ชม.ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
    3. สำเนาใบปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
    4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
    5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 3 ฉบับ
    6. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
    7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ

6) วิธีคัดเลือก
    ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์/ขดลองปฏิบัติงาน หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดทั้งนี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ติดตามประกาศได้ที่
ww.debsirin.ac.th หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-621-5801 หรือ 191-767-9268 (งานบุคคล)

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนเทพศิรินทร์

ที่ตั้ง 1466 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทรศัพท์ 0 - 2621 - 5802 โทรสาร 0 - 2224 - 6085
  • 11 พ.ค. 2565 เวลา 16:15 น.
  • 3,575

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^