LASTEST NEWS

07 ต.ค. 2565ข่าวดี!! กศจ.นครราชสีมา สอบถามความสมัครใจไปบรรจุครูผู้ช่วย กศจ.อื่น 07 ต.ค. 2565"ตรีนุช" สั่งสถานศึกษา เติมทักษะแผนเผชิญเหตุ รับมือถ้าเจอเหตุการณ์รุนแรง 07 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 07 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดสุโขทัย - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.สุโขทัย 06 ต.ค. 2565โรงเรียนคลองลาดกระบัง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.-บาท แต่วันที่ 7 - 27 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 15,050-15,800 บาท 06 ต.ค. 2565รับหลายจังหวัด สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 67 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 06 ต.ค. 2565โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2565 06 ต.ค. 2565“เลขาฯกพฐ.” ติวเข้มผอ.เขตพื้นที่ฯให้รับผิดชอบงานในหน้าที่ ใครละเลยมีปัญหาอาจได้เข้ามานั่งตบยุง

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท

  • 09 พ.ค. 2565 เวลา 20:48 น.
  • 16,169
โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท สมัคร 17-23 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเงินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงานขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
    1.1 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน อัตราว่าง จำนวน 5 อัตรา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)
    1.2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
    1.3 ค่าตอบแทนรายเดือน อัตรา 18,000 บาท
    1.4 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2549 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
    1.5 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่ที่ทำสัญญาจ้าง ถึง 30 มิถุนายน 2565 (จะทำสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจ้าง)
    1.6 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ มีหน้าที่ ดังนี้
          1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนออทิสติก และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
          3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
          4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ดูแลนักเรียนอยู่ประจำหอนอน
          5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
          6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเลือกสรร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          1) มีสัญชาติไทย
          2) มีอายุไม่ต่ำว่า 18 ปี
          3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
          7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

          หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบวันสุดท้าย
          2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ซึ่งออกโดยคุรุสภา ที่ไม่หมดอายุ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
          3) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
          4) มีความขยัน อดทน เสียสละ รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ครูหอนอน งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย และทำงานนอกเวลาได้

3. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารหอนอนพิมาย หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 9983 ต่อ 13

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
บัญชีแนบท้ายประกาศ รายละเอียดอัตราว่างจำแนกตามสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

วิชาเอกการศึกษาพิเศษ / วิชาเอกคณิตศาสตร์ / วิชาเอกคหกรรมศาสตร์(เครื่องแต่งกาย/ผ้า) / วิชาเอกภาษาไทย / วิชาเอกศิลปะวิชาเอกการจัดการทั่วไป / วิชาเอกการพยาบาล / วิชาเอกสุขศึกษา จำนวน 5 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: เอกสารแนบ
 
  • 09 พ.ค. 2565 เวลา 20:48 น.
  • 16,169

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^