LASTEST NEWS

02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 02 ต.ค. 2566“เสมา1” ย้ำ งบประมาณก้อนแรกสร้างแพลตฟอร์มใส่เนื้อหาสาระการเรียนรู้ก่อนแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน 02 ต.ค. 2566โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 02 ต.ค. 2566ด่วน !! วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 26 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2566 02 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.เลย เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.เลย เขต 2 02 ต.ค. 2566เปิดแล้ว ระบบตรวจสอบคะแนน สอบรองผอ.-ผอ.สถานศึกษา สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 02 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระบุรี เขต 2 02 ต.ค. 2566“เสมา1” ยันตั้งซี11ศธ.ไม่มีวิ่งเต้นแลกเก้าอี้

โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 14-20 พ.ค.2565

  • 09 พ.ค. 2565 เวลา 19:14 น.
  • 2,093
โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 14-20 พ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 14-20 พ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดลากค้อน

ประกาศโรงเรียนวัดลากค้อน
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนนทบุรี  

ด้วยโรงเรียนวัดลากค้อน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน  โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารงาน    ส่วนจังหวัดนนทบุรี  จำนวน 1 อัตรา  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไป  ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ด่วนที่สุด  ศธ 04077/3013 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดลากค้อนจึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกสรรหา โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง   และรายละเอียดการจ้าง
    ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
    สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
    จำนวน 1  อัตรา
    ค่าตอบแทน เงินเดือน 8,340 บาท และค่าครองชีพ 6,660 บาท รวม 15,000 บาท
    ระยะเวลาจ้าง เป็นไปตามสัญญาจ้าง  แบบปีต่อปี
    ขอบข่ายงาน
       1)  วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
       2)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       3)  จัดการอบรมสั่งสอน  และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
       4)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
       5)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้  
    2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.2  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
    2.3  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอื่น  ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด
    2.4  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช  

3.  การรับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนวัดลากค้อน ตำบลราษฎร์นิยม  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  โทร. 02- 5818607  ตั้งแต่วันที่  14 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 2565 เวลา  09.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4.  เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้
    4.1  สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน 1  ฉบับ
    4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน  1  ฉบับ 
    4.3  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ
    4.4  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้  (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน  1  ฉบับ
    4.5  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ  ว่าด้วยโรค  พ.ศ.2549  จำนวน  1  ฉบับ
    4.6  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน  3  รูป
    4.7  หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน  1  ฉบับ

ทั้งนี้  ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

5. เงื่อนไขการรับสมัคร
    5.1  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
    5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
    5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภายใน วันที่  21  พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดลากค้อน  ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  Facebook : Watlakkorn school

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
    หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้  
    วันที่  23  พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
    วิชา  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( สัมภาษณ์ )
    คะแนนเต็ม 50 คะแนน

8.  สถานที่สอบ  สอบที่โรงเรียนวัดลากค้อน  ตำบลราษฎร์นิยม  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี   โทร. 0-2581-8607 

9. เกณฑ์การตัดสิน  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
    9.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
    9.2  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1  เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมาในวันที่  23  พฤษภาคม 2565 โดยไม่มีการขึ้นบัญชีไว้   ณ โรงเรียนวัดลากค้อน Facebook: Watlakkorn School

10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
    10.1  จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน   เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก  ผู้ผ่านการประเมินตามลำดับ  จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง  ในวันที่  24  พฤษภาคม 2565  เวลา  09.00-10.30 น.  ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลากค้อน
    10.2  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ   ครั้งแรกและให้มารายงานตัว  ตามวันเวลาที่กำหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก    
    10.3  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคาวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน  ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งครูผู้สอน  ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ  และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเฉพาะราย
    10.4  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  ครูผู้สอนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ  หรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัคร  และสอบแข่งขัน  หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร)  และองค์กรกลางกำหนด  ตามลำดับ
    10.5  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด  หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง ใด ๆ ทั้งสิ้น

11.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
ประกาศ  ณ  วันที่    7    เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ.  2565
                       
( นายอนิรุทธิ์  เนตรวิจิตร )
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลากค้อน
                                                                                             

หมายเหตุ   ติดต่อ สอบถาม เพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 - 581-8607 /  081 3173204   

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 09 พ.ค. 2565 เวลา 19:14 น.
  • 2,093

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <