LASTEST NEWS

27 ก.ย. 2565ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550 27 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 27 ก.ย. 2565โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-27 กันยายน 2565 27 ก.ย. 2565เทศบาลเมืองกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 27 ก.ย. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครพนม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครปฐม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครปฐม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครนายก 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ตาก 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดตราด - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ตราด

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 08 พ.ค. 2565 เวลา 10:50 น.
  • 1,185
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 6-20 พฤษภาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

ประกาศโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

     ด้วยโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณและได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
    สาขาวิชาเอก วิชาเอกภาษาไทย
    จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เงินเดือน 8,340 บาท และค่าครองชีพ 6,660 บาท รวม 15,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง เป็นไปแบบสัญญาจ้าง แบบปีต่อปี

ขอบข่ายงาน 
1) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3) จัดการอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการจบการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา
    2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
    2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 – 20 พฤษภาคม 2565 ในเวลาราชการ (ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.)

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
    4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
    4.7 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป

5. การยื่นใบสมัคร
    5.1 ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร ถูกต้องครบถ้วน
    5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
    5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) และเว็บไซต์ http://chalermschool.ac.th/

7. วิธีการคัดเลือก
    โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบุลบำรุง) จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลโดยการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ และประเมินประวัติและผลงาน

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
    โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์และทดลองสอน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)

9. หลักเกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
    9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในภาค ข มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า และหากยังได้คะแนนทั้งภาค ก และภาค ข เท่ากันจะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์ในภาค ค มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะจัดลำดับที่โดยใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่ทางโรงเรียนแต่งตั้งมา
    9.2 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
         1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
         2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
         3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
    10.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งแรกและให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
    10.2 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
    10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
    10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
 
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565

(นางคมคาย น้อยสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
 
  • 08 พ.ค. 2565 เวลา 10:50 น.
  • 1,185

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^