LASTEST NEWS

27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี! 26 มิ.ย. 2565ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2) 26 มิ.ย. 2565(เรียนจบครู แล้วบรรจุทันที) เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนคุรุทายาท รุ่นที่ 20 รับวุฒิ ม.6/เทียบเท่า 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนแสนทองวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่ 22-28 มิ.ย.2565

รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2

  • 22 เม.ย. 2565 เวลา 16:39 น.
  • 474 ครั้ง
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL  รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้วิจัย มัลลิกา   กันหา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
ปีที่ทำการวิจัย 2564
 
บทคัดย่อ
            รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ 1) เพื่อประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรม  การเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีจำนวน 13 แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และผล   การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t – test
            ผลการวิจัยพบว่า 
            1. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 13 แผนการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91
            2. บทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยทดลองเบื้องต้น ซึ่งทดสอบประสิทธิภาพแบบสนาม มีประสิทธิภาพ E1/E2 ของนักเรียน เท่ากับ 84.26/87.17 และใช้สอนจริงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีประสิทธิภาพ E1/E2 ของนักเรียน เท่ากับ 92.05/98.75 และนั่นคือ บทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ 
            3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.57 คะแนน และหลังเรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.20 คะแนน ดังนั้นคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
            4. ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 และเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

รายละเอียดเอกสาร :: ไฟล์แนบ
  • 22 เม.ย. 2565 เวลา 16:39 น.
  • 474 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^