LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สมัครวันที่ 11-17 เมษายน 2565

  • 11 เม.ย. 2565 เวลา 10:12 น.
  • 11,767
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สมัครวันที่ 11-17 เมษายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สมัครวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป

      ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชกร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราซการเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
   1.1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ประกอบด้วย
         1.1.1 วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1  อัตรา

         ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
         (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
         (2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
         (3) การจัตระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
         (4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมซนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
         (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ค่าตอบแทน 18,000 บาท /เดือน
         สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
         ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
         (1) มีสัญชาติไทย
         (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
         (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         (4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใต้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกำหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
         (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุตให้จำคุก เพราะการทำความผิดทางอาญาว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ใด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
         (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
         (8) ผู้สมัครต้องได้รับการฉีดวัคนป้องกันโรคโคโรนาไวรัส (Covid - 19) ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม

         หมายเหตุ
         ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ครูผู้สอน)
           คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กำหนด และต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กำหนดในกลุ่มวิชาเอก ตังนี้
         1. กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาภาษาไทย
         1.1 ภาษาไทย
         1.2 การสอนภาษาไทย
         1.3 ภาษาและวรรณคดี
         1.4 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
         1.5 วิธีสอนภาษาไทย
         1.6 ภาษาไทยและวัฒนธรรม
         1.7 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
         1.8 วรรณคดีไทย
         1.9 ไทยคดีศึกษา
         1.10 ไทยศึกษา
         1.11 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
         1.12 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
         1.13 การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
         1.14 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
         1.15 ภาษาไทยธุรกิจ
         1.16 การศึกษาภาษาไทย
         1.17 การศึกษาและภาษาไทย

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย เลขที่ 319 หมู่ 11 ถนนเลย-อุดรธานี ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทรศัพท์ 142-o39224, 099-2701701 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 17 เมษายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
           (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 X 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
           (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า "ได้เรียนจบ
หลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ" จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันสุดท้ายที่ รับสมัคร คือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
           (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 3 ฉบับ
           (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
           (5) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
           (6) บรับรองแพทย์จาก สถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
           (7) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตรู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546
           (8) เอกสาร/หลักฐาน ผ่านการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (Covid -19)
            ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับและนำหลักฐานจริงมาสมัครด้วย
    3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
           ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ1 หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครตังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการไต้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย มิได้

ข้อมูลการติดต่อ
    ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 52 School, Loei ที่อยู่ 319 หมู่ 11 ถนนเลย-อุดรธานี ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 website - e-mail : ws-loei@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 042-039224 หมายเลขโทรสาร 042-039224

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
  • 11 เม.ย. 2565 เวลา 10:12 น.
  • 11,767

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <