LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2565โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา 28 พ.ค. 2565สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14-20 มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปวช. เงินเดือน 11,280 บาท 28 พ.ค. 2565สวพ.7 รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี เงินเดือน 10,430 บาท - 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.) 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ไม่อึดอัดแล้ว ที่ไหนบ้างเช็กเลย ! 28 พ.ค. 2565โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 28 พ.ค. 2565สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท 27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย.

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร 12-28 ม.ค.2565

  • 17 ม.ค. 2565 เวลา 20:38 น.
  • 2,309 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร 12-28 ม.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
จากเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

       ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประสงค์ดำเนินการ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

       1. จำนวนตำแหน่ง/คุณวุฒิ/กลุ่มวิชาเอก/อัตราค่าจ้าง
           1.1 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
                - กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ (English Program) คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
           1.2 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

       2. ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
           มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

       3. คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
           3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
                 (1) มีสัญชาติไทย
                 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
                 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
                 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
                 (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2569
                 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายอื่น หรือ ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
                 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
                 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายอื่น
                 (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
           3.2 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิตรงตามกลุ่มวิชาเอกที่ป ระกาศรับสมัคร ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย
           3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายเว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
           3.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร
           3.5 มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
           (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
           (2) มีความประพฤติสภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
           (3) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไปมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
           (5) กรณีผู้สมัครชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

       4. วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร
           ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือ สำนักงานโครงการ English Program โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565
ในวันและเวลาราชการ

       5. เอกสารหลักฐานของผู้สมัคร ที่ใช้ในการสมัคร
           5.1 สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับจริง
           5.2 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
           5.3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
           5.4 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
           5.5 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
           5.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือเอกสารที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติจากคุรสภา จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
           5.7 สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
           5.8 สำเนาเอกสารทางทหารระบุการพ้นภาระทางทหาร จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) (เฉพาะกรณีผู้สมัครเป็นชาย)

           ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: ไฟล์แนบ
  • 17 ม.ค. 2565 เวลา 20:38 น.
  • 2,309 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^