LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565 15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล

โรงเรียนบ้านสบกอน ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 7,000.-บาท สมัคร 10-16 มกราคม 2565

  • 11 ม.ค. 2565 เวลา 09:46 น.
  • 1,159
โรงเรียนบ้านสบกอน ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 7,000.-บาท สมัคร 10-16 มกราคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านสบกอน ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 7,000.-บาท สมัคร 10-16 มกราคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านสบกอน

ประกาศโรงเรียนบ้านสบกอน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

         ด้วยโรงเรียนบ้านสบกอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009 /ว 3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

         1. ตำแหน่งที่จะรับสมัครคัดเลือก
             1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
             1.2 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,000 บาท

         2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
             2.1 มีสัญชาติไทย
             2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
             2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
             2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
             2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
             2.7 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
             2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
             2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยความประมาทหรือผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
             2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
             2.11 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

             หมายเหตุผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน1 เดือน เพื่อแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นในวันสมัครด้วย

         3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
             3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
             3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
             3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกให้โดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

         4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
             4.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
             4.2 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

         5. การรับสมัคร
             5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                    ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: ไฟล์แนบ
  • 11 ม.ค. 2565 เวลา 09:46 น.
  • 1,159

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^