LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565 15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม 2565

  • 09 ม.ค. 2565 เวลา 19:45 น.
  • 4,314
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

      ด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการพ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็น พนักงานราชการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน
    ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
    พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
    1. พนักงานราชการการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
    วิชาเอกภาษาไทย
    ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
    ระยะเวลาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2565
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ พนักงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงาน ตามรายละเอียดที่กรม/สำนักงานกำหนดไว้

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          1. มีสัญชาติไทย
          2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
          3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้สามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
          5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราซการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
          7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกรัฐ

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
           คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการคัดเลือกต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดและต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3. การรับสมัคร
     3.1 ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์วัชบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565
    3.2. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ระหว่างวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 - 16.00 น. ไม่ว้นวันหยุดราชการ

3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
      1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
      2. คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
      3. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ (ถ้ามี)
      4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญณาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา (ยกเว้นวิชาชีพที่ขาดแคลน)
      5. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาเอกสารจำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ให้สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
      6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
      7. หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมทำสำเนาเอกสาร อย่างละ 1 ฉบับ

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
      ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาตรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร เข้ารับการคัดเลือก อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: ไฟล์แนบ
  • 09 ม.ค. 2565 เวลา 19:45 น.
  • 4,314

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^