LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565 15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 12,530 บาท สมัคร 1-13 ธ.ค.2564

  • 02 ธ.ค. 2564 เวลา 11:55 น.
  • 2,265
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 12,530 บาท สมัคร 1-13 ธ.ค.2564

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 12,530 บาท สมัคร 1-13 ธ.ค.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

ประกาศโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา
งบประมาณโรงเรียน (รายได้สถานศึกษา)

เนื่องด้วย โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา (รายได้สถานศึกษา) จึงดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1.2 กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ
1.3 เรียนจบและมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตในสาขาวิชาเอกพลศึกษา
1.4 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาวิชาวิชาพลศึกษา
1.5 มีความสามารถทางด้านกีฬาหลากหลายชนิด
1.6 มีความสามารถในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
1.7 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
      1.7.1 ปฏิบัติงานสอนวิชาพลศึกษา
      1.7.2 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1.8 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
1.9 ค่าจ้าง เดือนละ 12,530 บาท
1.10 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565


2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
       1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด
       2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
       3) มีสัญชาติไทย
       4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
       6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
       7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
       8) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
       9) ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. การรับสมัคร
   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
         1) สมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากรโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 18.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
   3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สมัครด้ายตนเอง)
         เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและฉบับสำเนา จำนวน 1 ชุด (รับรองความถูกต้องด้วยตนเอง) ดังนี้
         1) สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
         2) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ
         3) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ที่ยังไม่หมดอายุ)
         4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
         5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
         6) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
         7) หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส(ในกรณีที่ชื่อ ชื่อสกุล ในหลักฐานการรับสมัครไม่ตรงกัน)

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม
  • 02 ธ.ค. 2564 เวลา 11:55 น.
  • 2,265

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^