LASTEST NEWS

01 ก.พ. 2566มาแล้ว!! ร่าง กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 01 ก.พ. 2566ด่วน!!! มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา สมัคร 13-24 ก.พ.2566 01 ก.พ. 2566บุรีรัมย์ ให้กศจ.มหาสารคาม ใช้บัญชีครูผู้ช่วย 26 อัตรา 31 ม.ค. 2566สช.ตั้งคณะทำงานดูแลตั๋วครู รร.เอกชน 31 ม.ค. 2566ศธ.จ่อปรับโครงสร้างเติมอัตราผู้บริหารให้โรงเรียนขนาดเล็ก 31 ม.ค. 2566ข่าวดี !! กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา 31 ม.ค. 2566ข้อเท็จจริง "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น" หรือ B-license ถ้าสอบไม่ผ่าน จะต้องปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น 31 ม.ค. 2566“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ 31 ม.ค. 2566รวมลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ปี 2565 จังหวัดน่าน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย 31 ม.ค. 2566คุรุสภาเตรียมใช้ e-testing ทดสอบสมรรถนะครู

กรมคุมประพฤติ เปิดสอบพนักงานราชการ 137 อัตรา (วุฒิปวช.-ปวส.-ป.ตรี) สมัคร 1-23 ธ.ค.2564

  • 29 พ.ย. 2564 เวลา 13:42 น.
  • 2,890
กรมคุมประพฤติ เปิดสอบพนักงานราชการ 137 อัตรา (วุฒิปวช.-ปวส.-ป.ตรี) สมัคร 1-23 ธ.ค.2564

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กรมคุมประพฤติ เปิดสอบพนักงานราชการ 137 อัตรา (วุฒิปวช.-ปวส.-ป.ตรี) สมัคร 1-23 ธ.ค.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมคุมประพฤติ

ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยกรมคุมประพฤติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
    (1) ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ อัตราว่าง 49 อัตรา
    (2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราว่าง 1 อัตรา
    (3) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อัตราว่าง 6 อัตรา
    (4) ตำแหน่งนิติกร อัตราว่าง 1 อัตรา
    (5) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราว่าง 13 อัตรา
    (6) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
    (1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราว่าง 13 อัตรา
    (2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราว่าง 43 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
         (1) มีสัญชาติไทย
         (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
         (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
         (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
         (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
         (8) ในวันที่ทำสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ ในวันที่ทำสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่ด้วยโรค พ.ศ. 2553 และออกให้ไม่เกิน 3 เดือนมายื่นด้วยสำหรับพระภิกษหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการได้ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิขาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือ
สอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

2.3 ระยะเวลาการจ้าง
     ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และจะพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไปจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การรับสมัคร
     ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ http://probation.job.thai.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

ผู้สมัครสอบจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน จำนวน 400 บาท ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลการติดต่อ
ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 02 141 4803 ในวันและเวลาราชการ 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม

 
  • 29 พ.ย. 2564 เวลา 13:42 น.
  • 2,890

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^