LASTEST NEWS

01 ก.พ. 2566มาแล้ว!! ร่าง กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 01 ก.พ. 2566ด่วน!!! มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 36 อัตรา สมัคร 13-24 ก.พ.2566 01 ก.พ. 2566บุรีรัมย์ ให้กศจ.มหาสารคาม ใช้บัญชีครูผู้ช่วย 26 อัตรา 31 ม.ค. 2566สช.ตั้งคณะทำงานดูแลตั๋วครู รร.เอกชน 31 ม.ค. 2566ศธ.จ่อปรับโครงสร้างเติมอัตราผู้บริหารให้โรงเรียนขนาดเล็ก 31 ม.ค. 2566ข่าวดี !! กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา 31 ม.ค. 2566ข้อเท็จจริง "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น" หรือ B-license ถ้าสอบไม่ผ่าน จะต้องปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น 31 ม.ค. 2566“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ 31 ม.ค. 2566รวมลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ปี 2565 จังหวัดน่าน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย 31 ม.ค. 2566คุรุสภาเตรียมใช้ e-testing ทดสอบสมรรถนะครู

(( ไม่ต้องผ่านภาค ก )) บรรจุครั้งแรก 285 อัตรา กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต

  • 22 พ.ย. 2564 เวลา 13:48 น.
  • 3,241
(( ไม่ต้องผ่านภาค ก )) บรรจุครั้งแรก 285 อัตรา กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ไม่ต้องผ่านภาค ก 285 อัตรา กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมราชทัณฑ์

ประกาศกรมราชทัณฑ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 และที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
   1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
         (1) ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
               - ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
         (2) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
               - ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
         (3) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
               - ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
         (4) ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
               - ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
         (5) ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
               - ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
         (6) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
               - ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน 275 อัตรา
         (7) ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
               - ตำแหน่งว่างที่ใช้ในการบรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา

   1.2 อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้าย 1 - 7

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้าย 1 - 7

3. ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ
   ลักษณะงานพิเศษที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสาร

4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
   4. 1 ผู้สมัครคัดเลือกฯ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
   ก. คุณสมบัติทั่วไป
       (1) มีสัญชาติไทย
       (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
       (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

   ข. ลักษณะต้องห้าม
       (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
       (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
       (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
       (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
       (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
       (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
       (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลโทษ
       (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
       (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
       (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
       (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมีใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่

สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่คัดเลือกได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

สำหรับพระภิกษุหรือสามณรทางราชการไม่รับสมัครคัดเลือก และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 87/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

4.2 ผู้สมัครคัดเลือกฯ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1 - 7 หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ การใดที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สำหรับบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติให้ถือเป็นโมฆะและบุคคลผู้นั้นไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

5. การรับสมัคร
5.1 กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
5.2 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หัวข้อ "การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์" หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ไฟล์ประกาศ, เว็บไซต์รับสมัคร
  • 22 พ.ย. 2564 เวลา 13:48 น.
  • 3,241

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^