LASTEST NEWS

28 พ.ย. 2564“ตรีนุช” สุ่มตรวจ รร.พื้นที่ จ.ชลบุรี !!! พอใจจัดเรียน Onsite  28 พ.ย. 2564ส่องสเปกมือถือ 111 เครื่อง ก่อนจบที่ iPhone 12 กำหนดแบบนี้ ก็บอกเลยสิว่าจะเอาไอโฟน 28 พ.ย. 2564‘ตรีนุช’เซ็นตั้ง ‘อำนาจ’ที่ปรึกษารมว.ศธ. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 28 พ.ย. 2564โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-2 ธ.ค.2564 28 พ.ย. 2564โรงเรียนวัดตําหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 27 พ.ย. 2564การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูฯ สังกัดสพฐ. เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ 26 พ.ย. 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครครูผู้สอนปฐมวัย วุฒิป.ตรี เงินเดือน 21,000.-บาท 26 พ.ย. 2564โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 25-30 พ.ย.2564 25 พ.ย. 2564การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 พ.ย. 2564ด่วนที่สุด การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (25 พ.ย.2564)

โรงเรียนบ้านบึงตาต้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม เงินเดือน 15,000.-บาท ระหว่างวันที่ 18 – 24 พ.ย.2564

  • 22 พ.ย. 2564 เวลา 12:43 น.
  • 1,263 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม เงินเดือน 15,000.-บาท ระหว่างวันที่ 18 – 24 พ.ย.2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านบึงตาต้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม เงินเดือน 15,000.-บาท ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2564 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านบึงตาต้า

ประกาศโรงเรียนบ้านบึงตาต้า
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบ้านบึงตาต้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังนั้น อาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา

2. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
2.1 ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
2.2 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย/เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครอง และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ปกครองเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กฎหมายกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี สำหรับการประกอบวิชาชีพครูและบุคลาการทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดโดยลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3.2 คุณสมบัติคุณสมบัติเฉพาะ
1. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การสอน เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ เป็นผู้มีเจตนาดีต่อวิชาชีพ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เป็นผู้ได้วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาเอก คหกรรม ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

4. ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช
4. เงื่อนไขการจ้าง
4.1 ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (ระยะเวลาจ้าง ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565)
4.2 ไม่ผูกพันการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
4.3 การจ้างไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านบึงตาต้า ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 038-010257

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^