LASTEST NEWS

27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย. 27 พ.ค. 2565รื้อระบบขอตั๋วครูใหม่ !!! บอร์ดคุรุสภาเห็นชอบในหลักการ   27 พ.ค. 2565สารพันปัญหา ถาม-ตอบ ข้อสงสัย กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครูฯ 208 อัตรา 27 พ.ค. 2565สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิปวส.ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.-21 มิ.ย.2565 27 พ.ค. 2565บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) รับสมัครพนักงานประจำ วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) สมัครออนไลน์ 27 พ.ค. 2565สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 38,000.-บาท 27 พ.ค. 2565บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน สมัครตั้งแต่บัดนี้-31 พ.ค.2565 26 พ.ค. 2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.- บาท 26 พ.ค. 2565โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รับสมัครครูวิชาเอก นิเทศศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์เคมี 26 พ.ค. 2565มติ กศจ.ตรัง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 110 อัตรา

โรงเรียนบ้านบึงตาต้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม เงินเดือน 15,000.-บาท ระหว่างวันที่ 18 – 24 พ.ย.2564

  • 22 พ.ย. 2564 เวลา 12:43 น.
  • 1,970 ครั้ง
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม เงินเดือน 15,000.-บาท ระหว่างวันที่ 18 – 24 พ.ย.2564

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านบึงตาต้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม เงินเดือน 15,000.-บาท ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2564 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านบึงตาต้า

ประกาศโรงเรียนบ้านบึงตาต้า
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนบ้านบึงตาต้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดังนั้น อาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา

2. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
2.1 ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
2.2 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย/เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครอง และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ปกครองเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กฎหมายกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี สำหรับการประกอบวิชาชีพครูและบุคลาการทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดโดยลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3.2 คุณสมบัติคุณสมบัติเฉพาะ
1. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การสอน เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ เป็นผู้มีเจตนาดีต่อวิชาชีพ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เป็นผู้ได้วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาเอก คหกรรม ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

4. ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช
4. เงื่อนไขการจ้าง
4.1 ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (ระยะเวลาจ้าง ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565)
4.2 ไม่ผูกพันการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
4.3 การจ้างไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านบึงตาต้า ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 038-010257

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
  • 22 พ.ย. 2564 เวลา 12:43 น.
  • 1,970 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^