LASTEST NEWS

28 พ.ย. 2564“ตรีนุช” สุ่มตรวจ รร.พื้นที่ จ.ชลบุรี !!! พอใจจัดเรียน Onsite  28 พ.ย. 2564ส่องสเปกมือถือ 111 เครื่อง ก่อนจบที่ iPhone 12 กำหนดแบบนี้ ก็บอกเลยสิว่าจะเอาไอโฟน 28 พ.ย. 2564‘ตรีนุช’เซ็นตั้ง ‘อำนาจ’ที่ปรึกษารมว.ศธ. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 28 พ.ย. 2564โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-2 ธ.ค.2564 28 พ.ย. 2564โรงเรียนวัดตําหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 27 พ.ย. 2564การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูฯ สังกัดสพฐ. เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ 26 พ.ย. 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครครูผู้สอนปฐมวัย วุฒิป.ตรี เงินเดือน 21,000.-บาท 26 พ.ย. 2564โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 25-30 พ.ย.2564 25 พ.ย. 2564การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 พ.ย. 2564ด่วนที่สุด การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (25 พ.ย.2564)

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท

  • 21 พ.ย. 2564 เวลา 23:02 น.
  • 1,851 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา

      ด้วยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครู
อัตราจ้าง (เงินอุดหนุนจาก อบจ.ปทุมธานี) จำนวน 3 ตำแหน่งอาศัยคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติงานสอนในวิชาเอกที่ขาดแคลน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    1. สังคมศึกษาจำนวน 1 อัตรา ที่เป็นวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกประกอบด้วย
        1.1 นิติศาสตร์
        1.2 รัฐศาสตร์
        1.3 รัฐประศาสนศาสตร์
        1.4 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
        1.5 การเมืองการปกครอง
    2. การเงินและการบัญชีจำนวน 1 อัตราที่เป็นวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกประกอบด้วย
        2.1 บัญชี
        2.2 การบัญชี
        2.3 การบัญชีการเงิน
        2.4 การจัดการทั่วไป (บัญชี)
        2.5 การบริหารธุรกิจ (บัญชี)
        2.6 การบัญชีต้นทุน
        2.7 การสอบบัญชี
        2.8 ธุรกิจศึกษา-บัญชี
    3. สุขศึกษาจำนวน 1 อัตราที่เป็นวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกประกอบด้วย
        3.1 การพยาบาล
        3.2 ชีวอนามัย
        3.3 อนามัยครอบครัว
        3.4 สาธารณสุขหรือสาธารณสุขศาสตร์
        3.5 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ


2. อัตราค่าจ้าง
    อัตราค่าจ้าง จำนวน 15,000 บาท/เดือน

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    3.1 เพศชายหรือเพศหญิง มีอายุ 21 - 40 ปี
    3.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีหลักฐานการศึกษา
    3.3 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
    3.4 มีความเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สังคมไทย
    3.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
    3.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2559
    3.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
    3.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    3.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    3.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
    3.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือตามกฎหมายอื่น
    3.12 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
    3.13 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณรตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เพื่อห้ามพระภิกษุสามเณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2558

4. คุณสมบัติทั่วไป
    4.1 สามารถผลิตสื่อการสอน จัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ และข้อสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดของโรงเรียนได้
    4.2 ปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์
    4.3 สามารถปฏิบัติงานสอนได้ครบ 1 ปีการศึกษาเป็นอย่างน้อย
    4.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจ้างอย่างเข้มงวดรวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบการบริหารของทางโรงเรียนได้
    4.5 ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในกรณีที่โรงเรียนจัดกิจกรรม นิทรรศการวิชาการค่ายวิชาการต่าง ๆ ของโรงเรียนได้
    4.6 สามารถเป็นวิทยากร ให้คำแนะนำ ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูและบุคสากรของโรงเรียนได้
    4.7 ยินยอมให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปนิเทศ และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
    4.8 มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะมีใจรักการสอนและเสียสละเวลาส่วนตัวได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
    4.9 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคเฉพาะหน้าได้
    4.10 สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)


5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครต้องยื่นในวันสัมภาษณ์และทดสอบการสอน
    5.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    5.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    5.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    5.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
    5.7 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคาร 5 ห้องอินทนิลเซ็นเตอร์ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดบทุมธานี ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. (วันทำการ) และวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^