LASTEST NEWS

26 ก.ย. 2565ข่าวดี!! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 150 อัตรา - รายงานตัว 5 ต.ค.2565 25 ก.ย. 2565สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2565 25 ก.ย. 2565สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2565 25 ก.ย. 2565สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 21,000+บาท 25 ก.ย. 2565กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วัน 26 ก.ย.- 5 ต.ค. 65  25 ก.ย. 2565จังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปวท.-ปวส. เงินเดือน 13,800.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-6ต.ค.2565 25 ก.ย. 2565กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิไม่ต่ำกว่าม.3 เงินเดือน 10,430.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-6 ต.ค.2565 25 ก.ย. 2565กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 12 ก.ย.-12 ต.ค.2565 25 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 24 ก.ย. 2565โรงเรียนหนองเรือวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 27 กันยายน 2565

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 1,183 อัตรา สมัคร 9-20 สิงหาคม 2564

  • 07 ส.ค. 2564 เวลา 14:39 น.
  • 15,201
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 1,183 อัตรา สมัคร 9-20 สิงหาคม 2564

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 1,183 อัตรา สมัคร 9-20 สิงหาคม 2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (พนักงานช่วยงานด้านธุรการ, พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ)

รับสมัคร คัดเลือก
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ

โดยมีรายละเอียดตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. พนักงานช่วยงานด้านธุรการ จำนวน 138 อัตรา
    - วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย การตลาด การเงินและการธนาคาร ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 500 บาท หรือ 620 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน


2. พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข จำนวน 700 อัตรา
    - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาต ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชัวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุก ให้ได้รับคำตอบแทนวันละ 750 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน


3. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 345 อัตรา
    - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสายาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน


คุณสมบัติทั่วไป
    - มีสัญชาติไทย
    - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
    - เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยบริสุทธิ์ใจ


เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
   1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   4. สำเนาใบสำคัญทางการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัต หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
   5. สำเนาหลักฐานทางการทหาร ได้แก่ ใบสำคัญแบบ ส.ด.9 หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (แบบ ส.ด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ ส.ด.43) จำนวน 1 ฉบับ
   6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ แะแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามวัณโรคในระยะแพร่เชื้อกระจาย
      - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
      - โรคติดยาเสพติดให้โทษ
      - โรคพิษสุราเรื้อรัง
      -โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
   7. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

   ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
   ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://office.bangkok.go.th/sdhd และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น 4 อาคารธานินพวัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9-20 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2245 2615 , 0 2203 2810

ประกาศรับสมัคร , ใบสมัคร
  • 07 ส.ค. 2564 เวลา 14:39 น.
  • 15,201

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^