LASTEST NEWS

23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 23 ก.ย. 2566ข้าราชการเกษียณปีนี้ 21,233 ราย รับคนละ 1.3 ล้านบาท! กบข. เตรียมจ่ายเงิน 2.7 หมื่นล้าน 23 ก.ย. 2566“เพิ่มพูน” ชี้หนี้ครูเหมือนงูกินหาง  23 ก.ย. 2566เสมา 2 รับปาก !!! เร่งแก้ปัญหาครูรับภาระงานธุรการ 23 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบ ผอ. - รองผอ.สถานศึกษา ภาค ก ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 ก.ย. 2566“ประวิต” แจงผลวิจัยประเมินเกณฑ์ PA ครูพอใจ หนุนก้าวหน้าวิชาชีพ 22 ก.ย. 2566ด่วน! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4-10 ต.ค.2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 75 อัตรา สมัคร 2-16 ก.ค.2564

  • 05 ก.ค. 2564 เวลา 14:51 น.
  • 3,968
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 75 อัตรา สมัคร 2-16 ก.ค.2564

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 75 อัตรา สมัคร 2-16 ก.ค.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
   ตามรายละเอียดแนบประกาศนี้

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
   2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษาการอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักเรียนหรือนักศึกษา การให้บริการทางวิซาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สอนวิชาการ หรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง เป็นที่ปรึกษาของนักเรียน หรือนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักเรียน หรือนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังต่อไปนี้
   3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในประเทศต้องสำเร็จการศึกษาแผน ก. (แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์)
  3.2 มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
      (ก) คุณสมบัติทั่วไป
      (1) มีสัญชาติไทย
      (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
      (3) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
      (ข) ลักษณะต้องห้าม
      (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
      (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.พ.อ. กำหนด
      (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
      (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
      (5) เป็นบุคคลล้มละลาย
      (6) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
      (7) เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ
      (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
      (9) เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
      (10) เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราซการก่อนกำหนดตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
   3.3 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่ให้สอบคัดเลือกตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
   3.4 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัคร ที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเข้า 09.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ภาคบ่าย 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  • 05 ก.ค. 2564 เวลา 14:51 น.
  • 3,968

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <