LASTEST NEWS

07 ธ.ค. 2565ล่า 4 พันรายชื่อ! ค้านยุบศธจ. จี้ “ตรีนุช” ทบทวนร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯด่วน 07 ธ.ค. 2565“ตรีนุช”เข้มสถานศึกษาการ์ดห้ามตก หลังโควิดระบาดใหม่ช่วงเทศกาล 07 ธ.ค. 2565โรงเรียนวัดหนองเบน รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 6,000.-บาท  07 ธ.ค. 2565โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท  07 ธ.ค. 2565โรงเรียนพระนารายณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท  07 ธ.ค. 2565“ตรีนุช” ตั้งเป้านักเรียน 1 ล้านคนทำซีพีอาร์เป็น 06 ธ.ค. 2565ด่วน!! ลงทะเบียนเลย คุรุสภา เชิญร่วมฟังเสวนา วันครู ครั้งที่ 67 ปีพ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติบัตร 06 ธ.ค. 2565สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 ธ.ค.2565 06 ธ.ค. 2565กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อน โครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัยแก้ปัญหาสุขภาพนักเรียน 06 ธ.ค. 2565“ตรีนุช” ชงครม.เสิร์ฟของขวัญปีใหม่ให้ครู-นักเรียน

กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ 52 อัตรา วุฒิม.6, ปวช., ปวช.ทุกสาขา, ปวส., ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์

  • 12 พ.ค. 2564 เวลา 15:26 น.
  • 8,760
กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ 52 อัตรา วุฒิม.6, ปวช., ปวช.ทุกสาขา, ปวส., ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ 52 อัตรา วุฒิม.6, ปวช., ปวช.ทุกสาขา, ปวส., ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยกรมป่าไม้ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศกรมป่าไม้ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) พ.ศ. 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง
 กลุ่มงานบริการ
    (01) เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จํานวน 4 อัตรา
    (02) เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จํานวน 3 อัตรา
    (03) เจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 3 อัตรา
    (04) เจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 1 อัตรา
    (05) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
    (06) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 3 อัตรา
    (07) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
กลุ่มงานเทคนิค
    (08) พนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน 13 อัตรา
    (09) พนักงานขับเครื่องจักร จํานวน 1 อัตรา
    (10) ช่างสํารวจ จํานวน 8 อัตรา
    (11) นายช่างสํารวจ จํานวน 6 อัตรา
    (12) เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 อัตรา
    (13) เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    (14) นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้(เอกสารแนบ 1)

1.1 สิทธิประโยชน์
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
1.2 ระยะเวลาการจ้าง
 ระยะเวลาเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
1.3 สถานที่ปฏิบัติงาน
 ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนามในสัญญาจ้างแล้วจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้สมัครไว้ รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 2)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
    (1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
    (2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
    (3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
    (4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
    (5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
2.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
สําหรับการจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการให้บุคคลผู้นั้น ต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม ตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกําหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย(เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่จัดทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ ที่สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
1. สํานักบริหารกลาง
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5628

2. สํานักส่งเสริมการปลูกป่า
 กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5529

3. สํานักจัดการป่าชุมชน
 กรมป่าไม้61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5548 5648

4. สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5662

5. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
 164 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 052 081 758

6. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)
 798 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053 711 445

7. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง)
 30 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 โทร. 054 223 298

8. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)
 171 หมู่ 1 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 055 511 763

9. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
 232 หมู่ 7 ถนนอุดร-เลย ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360  โทร. 042 125 073-4 ต่อ 101

10. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
 551 หมู่ 7 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 300 791 – 3

11.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)
 201 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038 047 528 - 30 โทรสาร 038 047 531

12. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
 5 หมู่ 5 ถนนกาญจนวิถีต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077 275 816, 077 281 554

13. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
 199 หมู่ 3 ซอย อบต.นาสาร ถนนพระเพรง-ลานสกา ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075 763 367

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร
  • 12 พ.ค. 2564 เวลา 15:26 น.
  • 8,760

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^