LASTEST NEWS

20 ม.ค. 2564สพฐ.ชี้โควิดเป็นเหตุปรับข้อสอบเข้าม.1และม.4 20 ม.ค. 2564“อัมพร” ชี้ !!! ร.ร.ให้เด็กเลื่อนชั้นอัตโนมัติได้ แต่ครูต้องประเมิน นร.รายคน  20 ม.ค. 2564ครูค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษา 20 ม.ค. 2564โรงเรียนวัดด่านสำโรง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา  20 ม.ค. 2564โรงเรียนวัดเทพคันธาราม (เลื่อน เทียนประสิทธิ์สงเคราะห์) รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ 20 ม.ค. 2564วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด รับสมัครครูอัตราจ้าง ระหว่างวันที่ 19-29 มกราคม 2564 20 ม.ค. 2564นายกฯ สั่งหารือเงินช่วย ขรก. พนง.รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างรัฐ เหมือน “เราชนะ” 19 ม.ค. 2564ข้าราชการ - รัฐวิสาหกิจ - ลูกจ้างรัฐ เฮลั่น ! บิ๊กตู่ เตรียมให้เงินช่วยเหมือนโครงการเราชนะ 19 ม.ค. 2564สช.เพิกถอนใบอนุญาต 'รร.นอกระบบ'ในกทม.609แห่ง 19 ม.ค. 2564การชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษา

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล 2 อัตรา

  • 03 ธ.ค. 2563 เวลา 10:50 น.
  • 3,271 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล 2 อัตรา
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล 2 อัตรา
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคล  
ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาภาษาจีน และตำแหน่งพนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล

ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคล ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาภาษาจีนและตำแหน่งพนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล  ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม  นั้น
   อาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  พ.ศ.  2526  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2536  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2539  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  1763/2556 สั่ง  ณ วันที่  29  พฤศจิกายน  2556  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคล  ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาภาษาจีนและตำแหน่ง  พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล  โดยมีรายละเอียดดังนี้
   
1.  ตำแหน่ง (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)  
     1)  ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาภาษาจีนจำนวน  1  อัตรา 
     2)  พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล จำนวน  1  อัตรา

2.  ค่าตอบแทน  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
     1)  ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาภาษาจีนอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  10,190  บาท
     2)  พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท

3.  คุณสมบัติทั่วไป
     1)  มีสัญชาติไทย
     2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
     3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
     4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน   ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ  ก.ค.ศ.
     5)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการครู  หรือตามกฎหมายอื่น
     6)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
     7)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
     8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
     10)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
     11)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
     12)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์  หรือสามเณร
     13)  มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงานและใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
     14)  ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
     15)  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
     16)  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่

4.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ตรงตามที่ระบุไว้  (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
สมัครได้ที่งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ตั้งแต่วันที่  7 – 13  ธันวาคม  พ.ศ.  2563  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  

6.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
     1)  สำเนาคุณวุฒิ  (พร้อมฉบับจริง)จำนวน  1  ฉบับ
     2)  สำเนาแสดงผลการเรียนตามรายวิชา  (Transcript  Records) จำนวน  1  ฉบับ
     3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง)จำนวน  1  ฉบับ
     4)  สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมฉบับจริง)จำนวน  1  ฉบับ
     5)  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  (ถ้ามี)จำนวน  1  ฉบับ
     6)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และแว่นตาดำ  เป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด  1.5  นิ้ว  จำนวน  3  รูป
     7)  มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนเพชรพิทยาคม  (ถ้ามีในกรณีครูอัตราจ้าง )จำนวน  1  ฉบับ
     8)  เอกสารอื่นๆ  เช่น  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  สำเนาใบทะเบียนสมรส  (พร้อมฉบับจริง)  อย่างละ  1  ฉบับ
    ทั้งนี้  ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

7.  การยื่นใบสมัคร
     1)  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร    ให้ถูกต้องและครบถ้วน
     2)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

8.  เงื่อนไขในการรับสมัคร
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  อันมีผล    ทำให้ผู้สมัคร  ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า  การรับสมัครและการได้     เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

9.  ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ  ห้องสอบและสถานที่สอบคัดเลือกในวันที่  14 ธันวาคม    พ.ศ. 2563  ณ งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  www.pks.ac.th

10. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
     โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จะดำเนินการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ภาค  ก  ความรอบรู้และความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาค  ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาค  ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  (สัมภาษณ์)  ในวันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.  2563  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: ไฟล์แนบ
 

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^