LASTEST NEWS

03 ธ.ค. 2563กศจ.นครปฐม เรียกบรรจุครูผุ้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 16 อัตรา ในวันที่ 9 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 03 ธ.ค. 2563สทศ.ไม่คัดค้านเลิกสอบโอเน็ต !!! คาดสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุป 03 ธ.ค. 2563โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 03 ธ.ค. 2563พิษโควิด รร.สังกัด สพฐ. ปิดแล้ว 63 แห่ง 03 ธ.ค. 2563โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล 2 อัตรา 03 ธ.ค. 2563เปิดระบบแล้ว! สมัครสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครออนไลน์ 3 - 17 ธันวาคม 2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู สมัครบัดนี้-4 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา สมัคร 4-14 ธ.ค.2563 03 ธ.ค. 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 1 อัตรา สมัคร 14-18 ธ.ค.2563

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล สมัคร 14-18 พ.ย.2563

  • 11 พ.ย. 2563 เวลา 07:22 น.
  • 1,453 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล สมัคร 14-18 พ.ย.2563
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล สมัคร 14-18 พ.ย.2563
เรียบเรียงโดยครูุวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล

   ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคมนั้น

อาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1763/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)  
    1)  พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล  จำนวน  1  อัตรา  

2. ค่าตอบแทน (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
    ค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท

3. คุณสมบัติทั่วไป
    1) มีสัญชาติไทย
    2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
    3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
    5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น
    6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
    7) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
    8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
    10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
    11) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
    12) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
    13) มีความประพฤติเรียบร้อย หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงานและใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
    14) ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
    15) สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
    16) ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามที่ระบุไว้  (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
    4.1 จบการศึกษา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกบัญชี,การตลาด, เลขานุการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
    4.2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
    4.3 มีความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office
    4.4 มีทักษะในการสื่อสารและเขียนภาษาไทยดีมาก ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
    4.5 พิมพ์งานได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
    4.6 รักงานบริการมีความสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
    4.7 สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
    4.8 เป็นผู้ใฝ่รู้และความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
    4.9 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด

5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    5.1  บันทึกข้อมูลนักเรียนและผลการเรียนลงโปรแกรมSGS
    5.2  จัดทำทะเบียนนักเรียน 
    5.3  บันทึกหลักฐานการศึกษา การวัดผล ประเมินผลของนักเรียน
    5.4   ให้บริการออกหลักฐานข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง

6. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
    สมัครได้ที่  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
 

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^