LASTEST NEWS

23 ต.ค. 2563กศจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลย้ายครู รอบ 2 ปีพ.ศ.2563 23 ต.ค. 2563มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 26 ต.ค.-3 พ.ย.63 23 ต.ค. 2563กศจ.ลพบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ2 จำนวน 148 อัตรา - รายงานตัว 30 ต.ค.2563 23 ต.ค. 2563โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000.-บาท สมัคร 22-28 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 22 ต.ค. 2563ที่ ศธ 04009/ว6264 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ 22 ต.ค. 2563ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูฯไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินฯ ว13/2556 22 ต.ค. 2563ธนาคาร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร สมัครออนไลน์บัดนี้-22 พฤศจิกายน 2563 22 ต.ค. 2563วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ รับสมัครครูผู้สอน 15 อัตรา (ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู) 22 ต.ค. 2563โรงเรียนวัดฝาง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครบัดนี้-26 ต.ค.2563 22 ต.ค. 2563โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา เงินเดือน 14,000 บาท ที่พักฟรี! สมัครบัดนี้-15 พ.ย.63

ประกาศแล้ว! สอบแข่งขันข้าราชการ พนก.ท้องถิ่น ให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

  • 01 ต.ค. 2563 เวลา 10:47 น.
  • 55,045 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ประกาศแล้ว! สอบแข่งขันข้าราชการ พนก.ท้องถิ่น ให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ประกาศแล้ว! สอบท้องถิ่น ให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานจุเบกษา

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) เล่ม 137 ตอนพิเศษ 229 ง ราชกิจจานุเบกษา 30 กันยายน 2563 รายละเอียดดังนี้ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 14)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เพื่อปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีมติในการประชุม
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14)”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 (1) ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 9 (1) หลักสูตรการสอบแข่งขัน อย่างน้อยต้องมี 3 ภาค คือ ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (ภาค ค)

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.
ในกรณีที่หน่วยจัดสอบแข่งขันใดมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการอาจทำความตกลง
กับ ก.ถ. เพื่อจัดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ได้ ภายใต้หลักสูตร
การสอบแข่งขันและหลักเกณฑ์ตัดสินการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. สำหรับบุคคลที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. โดยผลการสอบแข่งขันให้ใช้ได้เฉพาะการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนั้นของหน่วยจัดสอบแข่งขันนั้น”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 14 การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรม
และจริยธรรม และประวัติรับราชการ

การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้เลื่อนและแต่งตั้ง
จากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนั้น
การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งประเภทอื่นเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นกำหนด ในกรณีผู้ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตรการอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่ง เว้นแต่ไม่อาจเข้ารับการอบรมภายในกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าวได้ให้เข้ารับการอบรมในโอกาสแรกที่สามารถเข้ารับการอบรมได้”

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
มาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ


ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังมิได้จัดทำมาตรฐานทั่วไป
ตามประกาศนี้ ให้บรรดามาตรฐานทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับยังคงมีผล
ใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง


ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พงศ์โพยม วาศภูติ
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สำหรับการสอบท้องถิ่น ในรอบที่จะถึงมานี้ มีรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 13)
2.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14)

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^