LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2563วิกฤติเศรษฐกิจไปต่อไม่ไหว! รร.อนุบาลชื่อดังเลิกกิจการ 25 ก.พ. 2563แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สพท. สังกัดสพฐ. 25 ก.พ. 2563กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 59 อัตรา สมัคร 1 - 31 มีนาคม 2563 25 ก.พ. 2563ที่พักและโรงแรม สำหรับท่านที่จะไปสอบพนักงานราชการครู สพป.สุรินทร์ เขต 3 25 ก.พ. 2563การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 973 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 4-18 มี.ค.2563 25 ก.พ. 2563อบจ.กระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา สมัคร 2-20 มีนาคม 2563 25 ก.พ. 2563แห่สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 วันแรก เกือบ 500 คน 24 ก.พ. 2563โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รับสมัครพนักงานราชการครู สมัคร 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 24 ก.พ. 2563โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัครบัดนี้ - 3 เมษายน 2563 24 ก.พ. 2563โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา สมัครบัดนี้ - 20 มีนาคม 2563

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับล่าสุด พ.ศ.2562

  • 26 พ.ย. 2562 เวลา 21:00 น.
  • 27,804 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับล่าสุด พ.ศ.2562
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับล่าสุด พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๑๑) มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) มีคุณสมบัติ
     (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
     (๒) ผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
          (๒.๑) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง
          (๒.๒) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่นที่คุรุสภารับรอง
          (๒.๓) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา
     (๓) ผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
          (๓.๑) วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
          (๓.๒) วุฒิปริญญาอื่นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ
          (๓.๓) วุฒิปริญญาตรีอื่นและมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
          (๓.๔) วุฒิปริญญาตรีอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา
     (๔) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

(ข) ลักษณะต้องห้าม
     (1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
     (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
     (๓) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อบังคับนี้”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ส่วนที่ ๑/๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และข้อ ๖/๑ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
“ส่วนที่ ๑/๑
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต”

“ข้อ ๖/๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
     (๑) ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการกำหนด
     (๒) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ ไม่กระทบสิทธิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง สำหรับผู้เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมทั้งผู้ที่ได้สิทธิในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ ชาวต่างชาติที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือผู้มีสัญชาติไทยที่ใช้คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อน ไข
ดังต่อไปนี้

(๑) ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการกำหนด
(๒) มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit)
(๓) มีหลักฐานการให้พำนักอยู่ในประเทศไทย
(๔) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ ไม่กระทบสิทธิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง สำหรับผู้เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมทั้งผู้ที่ได้สิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

ผู้มีสัญชาติไทยให้ยกเว้นคุณสมบัติในข้อ (๒) และ (๓)

สถานศึกษาที่รับครูชาวต่างประเทศเข้าประกอบวิชาชีพครู ในสถานศึกษา ต้องให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นครูในประเทศไทยอย่างน้อยในเรื่องภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ วรรคสาม แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“กรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต หรือออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบ”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ วรรคสี่ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“กรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้จัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบ”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๙ ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๗ ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๘ และให้ชำระค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าเป็นเงินเดือนละสองร้อยบาทแต่ไม่เกินสองพันบาท กรณีระยะเวลาที่ล่าช้านับได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๙ วรรคสอง แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“กรณีผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุพ้นระยะเวลาห้าปีให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งจนกว่าใบอนุญาตจะมีอายุใช้ได้”

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๙ วรรคสี่ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ทั้งนี้ ให้ใช้หลักฐานการชำระเงินเป็นหลักฐานแสดงการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาตเมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ”

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๙ วรรคห้า แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“กรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้จัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบ”

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ วรรคสาม แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“กรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติออกใบอนุญาต ให้จัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบ”

 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา

ดาวน์โหลดรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่นี่

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^