LASTEST NEWS

23 เม.ย. 2562สมัครสอบบรรจุ "ครูผู้ช่วย" สังกัดท้องถิ่น ประกาศแล้วนะ งานนี้ ผู้ถือ "ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" สมัครได้ค่ะ 23 เม.ย. 2562บอร์ด ก.ค.ศ.เห็นชอบ โยกย้าย ผอ.สพท. 50 ราย 23 เม.ย. 2562ก.ค.ศ.อนุมัติแล้ว! เกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ- เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ. 23 เม.ย. 2562กศจ.มุกดาหาร สรุปบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 23 เม.ย. 2562โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 25 เม.ย.-2พ.ค.62 23 เม.ย. 2562สดๆ จากที่ประชุม กศจ.ระยอง ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.อื่น 24 อัตรา 23 เม.ย. 2562ขึ้นบัญชีระยอง เฮ!! กศจ.ระยอง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 38 อัตรา - รายงานตัว 7 พ.ค.2562 23 เม.ย. 2562กศจ.สุราษฎร์ธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 136 อัตรา - รายงานตัว 30 เมษายน 2562 23 เม.ย. 2562ข้อสอบจริง บรรจุครูผู้ช่วย คุณธรรมจริยธรรม 10 ข้อเน้นๆ พร้อมเฉลย 23 เม.ย. 2562ด่วน !!โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทราราม รับสมัครครู 3 อัตรา

ประกาศแล้ว คดีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้

  • 22 มี.ค. 2562 เวลา 14:36 น.
  • 1,645 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ประกาศแล้ว คดีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ประกาศแล้ว คดีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา หากคดีมีอัตราโทษไม่เกิน 10 ปี ให้ศาลใช้ดุลพินิจอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องมีประกัน

วันที่ 21 มี.ค.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยซัวคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบ้ญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ประกอบมาตรา 110 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (บับที่ 30) พ.ศ.2558 ประธานศาลฎีกาออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562"

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5.3 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 10 ปี ให้ศาลใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้ โดยไม่ต้องมีประกัน หากมีเหตุจำเป็นต้องมีประกันให้กำหนดวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท เว้นแต่มีเหตุสมควรที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น ก็ให้ระบุเหตุนั้นไว้โดยชัดแจ้ง"

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 5.4 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป การอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ต้องมีประกันและจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้ แต่วงเงินประกันต้องไม่สูงเกินควรแก่กรณี"

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 12/1 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548

"ในกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นชาวต่างประเทศขอปล่อยชั่วคราว ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต่อเมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยยินยอมส่งมอบหนังสือเดินทางไว้ต่อศาลด้วย และให้ศาล
มีคำสั่งห้ามผู้ต้องหาหรือจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ศาลเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยยินยอมส่งมอบหนังสือเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมอบสำเนาหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยตังกล่าวไว้แทน

เมื่อศาลมีคำสั่งห้ามผู้ต้องหาหรือจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ให้ศาลมีหนังสือแจ้งคำสั่งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อระงับการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจนกว่าศาล
จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ต้องหาหรือจำเลยแนบไปพร้อมด้วย และเมื่อคดีถึงที่สุดหรือไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาหนังสือเดินทางของผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ ให้คืนหนังสือเดินทางแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย พร้อมทั้งแจ้งยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเร็ว"

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ชีพ จุลมนต์
ประธานศาลฎีกา

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: ข่าวไทยพีบีเอส วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 11:22 น.
Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^