LASTEST NEWS

16 พ.ย. 2561จะเป็นอย่างไร? เมื่อเด็กยุคใหม่ เลือกเรียนแพทย์น้อย เด็กรุ่นใหม่เลือกทำงานและเรียนไปด้วยมากกว่า 16 พ.ย. 2561โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย เงินเดือน 15,000.- บาท 16 พ.ย. 2561โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร19-23พ.ย.2561 16 พ.ย. 2561กระทู้พันทิป : ทำไมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ถึงไม่ได้เงินเดือนคะ ? 16 พ.ย. 2561สพฐ.เข้มหนุนเด็กเรียนรู้ไอทีจริงจัง 16 พ.ย. 2561“สสวท.”ชวนเด็กป.4-ม.ปลายประกวดงานวิจัยวิทย์สิ่งแวดล้อม 16 พ.ย. 2561เปิดร่าง มคอ.1 หลักสูตรครู 4 ปี 129 หน่วยกิต ฝึกสอน 25% ของเวลาเรียนแต่ละปี 16 พ.ย. 2561ยันหลักสูตรครู4ปี ไม่ได้ลดหน่วยกิต คุณภาพคับแก้ว 15 พ.ย. 2561กรุงเทพมหานคร เปิดสอบเข้าบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 777 อัตรา สมัครออนไลน์ 15 พ.ย. 2561ด่วนที่สุด! การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลุม รับสมัครผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา สมัคร 10-20ก.ย.2561

  • 14 ก.ย. 2561 เวลา 14:45 น.
  • 5,404 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลุม รับสมัครผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา สมัคร 10-20ก.ย.2561
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลุม รับสมัครผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา สมัคร 10-20ก.ย.2561
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลุม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลุม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1.1.1 ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์) สังกัดกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันสมัคร)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่กําหนดไว้ในประกาศตามที่กําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับพนักงานส่วนตําบล
5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

สําหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานได้ ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา และการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลุม อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 10 – 20 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลุม โทรศัพท์055-615311 - 2 ต่อ 112

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ.ก.ท.หรือ อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในสาขาดังนี้
1) คอมพิวเตอร์
2) วิทยาการคอมพิวเตอร์
3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
5) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6) ศาสตร์คอมพิวเตอร์
7) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
9) ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
10)โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11)ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
12)อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
13)คอมพิวเตอร์ศึกษา
14)ธุรกิจคอมพิวเตอร์
15)ระบบสารสนเทศ
16)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
17)เทคโนโลยีสารสนเทศ
18)วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
19)คอมพิวเตอร์และสถิติ
20)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
21)เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
22)สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-21

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 - 15,000 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี ที่ตรงสาขาวิชาเอก/ทางระยะเวลาการจ้าง
 -ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยอาจมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีก สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
 
Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^