LASTEST NEWS

21 ก.พ. 2562เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เปิดสอบพนักงานจ้าง 87 อัตรา สมัคร 1-11 มี.ค.2562 21 ก.พ. 2562ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ตาม ว.4 20 ก.พ. 2562จ่อโละชื่อตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจาก "ผู้อำนวยการ" เป็น "ครูใหญ่" 20 ก.พ. 2562ด่วน!! กฤษฎีกาฟื้นครูใหญ่โละชื่อตำแหน่งผอ.โรงเรียน 20 ก.พ. 2562สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยและอาจารย์ 36 อัตรา (สมัคร 25 ก.พ. - 10 มี.ค.2562) 20 ก.พ. 2562กศจ.นครราชสีมา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย โดยขอใช้บัญชี กศจ.ศรีสะเกษ รายงานตัว 1 มี.ค.2562 20 ก.พ. 2562ก กลาง ท้องถิ่น ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562    20 ก.พ. 2562การถ่ายทอดสด เรื่อง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ.2561 19 ก.พ. 2562โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา สมัคร 25 ก.พ. - 5 มี.ค.2562 19 ก.พ. 2562โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูพี่เลี้ยง วุฒิม.6 ขึ้นไป สมัคร 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ สมัคร 20-24มิ.ย.61

  • 18 มิ.ย. 2561 เวลา 15:58 น.
  • 3,068 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ สมัคร 20-24มิ.ย.61
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ สมัคร 20-24มิ.ย.61
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2

ประกาศโรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกฟสิกส

1. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตําแหนง ครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกฟสิกสจํานวน 1 อัตรา อัตรา
คาจางเดือนละ 15,000 บาท/เดือน โดยใชงบบริจาคของทางกลุมบริษัททรู ( ซี พี )

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
2.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.4 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.5 ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549
2.6 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคในการเมือง
2.7 ไมเปนผูเคยตองโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเวนแตโทษ สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
2.8 ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือองคการระหวางประเทศ
2.9 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
3.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟสิกส
3.2 ตองมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด


4. ขอบขายที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
4.1 ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกฟสิกส
4.2 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย


5. การรับสมัคร
5.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ระหวางวันที่ 20 มิถุนายน 2561ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ติดตอขอรับใบสมัครไดที่ ณ ธุรการ โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 เวลา 08.30 – 16.30 น.( ไมเวนวันหยุดราชการ )
 5.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูสมัครขอและยื่นในสมัครดวยตนเองไดที่ โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในระหวางวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ไมเวนวันหยุดราชการโทร 081-9767760

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2
หมู่ที่ 4 บ้านยุบอีปูน   ตำบลวังหมี  อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 
เบอร์โทรศัพท์ 044082517 / 090-279-4623 / 0902616757 
Email : chearavanontutit2@gmail.com 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
 
Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^