LASTEST NEWS

18 ก.ค. 2561ข่าวดี! กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ ไม่ต้องผ่านภาค ก. 41 ตำแหน่ง 90 อัตรา วุฒิม.6-ป.ตรีทุกสาขา 17 ก.ค. 2561ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4180,4182 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะครู ปีงบประมาณพ.ศ.2561 17 ก.ค. 2561โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท 17 ก.ค. 2561คุรุสภาแจงหลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 17 ก.ค. 2561ชงแก้กม.ครูหลังใช้15ปีให้ทันโลกเปลี่ยนแปลง 17 ก.ค. 2561เผย ครูเบี้ยวหนี้ จะถูกฟ้องล้มละลาย! ขาดคุณสมบัติความเป็นครู อาจโดนไล่ออก 17 ก.ค. 2561รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2561 17 ก.ค. 2561แจงประกาศสอบครูในสาขาขาดแคลนทำแค่บางพื้นที่ 17 ก.ค. 2561เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 18-24 ก.ค. 17 ก.ค. 2561ก.ค.ศ.ยันไม่ประกาศเพิ่มสาขาขาดแคลนสอบครูผู้ช่วย ปี 61

โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ สมัคร 20-24มิ.ย.61

  • 18 มิ.ย. 2561 เวลา 15:58 น.
  • 2,706 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ สมัคร 20-24มิ.ย.61
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ สมัคร 20-24มิ.ย.61
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2

ประกาศโรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกฟสิกส

1. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตําแหนง ครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกฟสิกสจํานวน 1 อัตรา อัตรา
คาจางเดือนละ 15,000 บาท/เดือน โดยใชงบบริจาคของทางกลุมบริษัททรู ( ซี พี )

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
2.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.4 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.5 ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549
2.6 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคในการเมือง
2.7 ไมเปนผูเคยตองโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเวนแตโทษ สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
2.8 ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือองคการระหวางประเทศ
2.9 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
3.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟสิกส
3.2 ตองมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด


4. ขอบขายที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
4.1 ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกฟสิกส
4.2 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย


5. การรับสมัคร
5.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ระหวางวันที่ 20 มิถุนายน 2561ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ติดตอขอรับใบสมัครไดที่ ณ ธุรการ โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 เวลา 08.30 – 16.30 น.( ไมเวนวันหยุดราชการ )
 5.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูสมัครขอและยื่นในสมัครดวยตนเองไดที่ โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในระหวางวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ไมเวนวันหยุดราชการโทร 081-9767760

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2
หมู่ที่ 4 บ้านยุบอีปูน   ตำบลวังหมี  อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 
เบอร์โทรศัพท์ 044082517 / 090-279-4623 / 0902616757 
Email : chearavanontutit2@gmail.com 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
 
Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^