LASTEST NEWS

23 ก.ย. 2561เตรียมตัวลุย! (คาดการณ์) กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ล็อตใหม่ สพฐ./ท้องถิ่น/อาชีวะ/กศน. 23 ก.ย. 2561กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา สมัคร 1 - 24 ตุลาคม 2561 23 ก.ย. 2561อายุ38ปี ทำงานเอกชนอยู่ สนใจสมัครเป็นข้าราชการครู/ยังมีโอกาสอยู่ไหม? 21 ก.ย. 2561กศจ.นครราชสีมา รวมลิงค์ สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 21 ก.ย. 2561ตัดสินใจไม่ถูกกับการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองในอนาคต "ครูผู้ช่วย 1/2561" 21 ก.ย. 2561นักวิชาการ แนะ ศธ. ทบทวนบรรจุครูจบไม่ตรงสายสอนประถม ส่อกระทบพัฒนาการเด็ก 21 ก.ย. 2561พิจิตรวิกฤตโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีครูส่อเค้าบาน 21 ก.ย. 2561ไม่ต้องผ่านภาค ก 220 อัตรา ม.นวมินทราธิราช เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (สมัครออนไลน์) 20 ก.ย. 2561ข่าวดีได้เฮ!! สพฐ.เปิดสอบครูธุรการ 16,000 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส.ไม่ต้องมีวุฒิครู 20 ก.ย. 2561กยศ. หักเงินเดือนลูกหนี้ 1 ล้านราย มีองค์กรนายจ้างถึง 1 แสนแห่ง

โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ สมัคร 20-24มิ.ย.61

  • 18 มิ.ย. 2561 เวลา 15:58 น.
  • 2,843 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ สมัคร 20-24มิ.ย.61
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ สมัคร 20-24มิ.ย.61
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2

ประกาศโรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกฟสิกส

1. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตําแหนง ครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกฟสิกสจํานวน 1 อัตรา อัตรา
คาจางเดือนละ 15,000 บาท/เดือน โดยใชงบบริจาคของทางกลุมบริษัททรู ( ซี พี )

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
2.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.4 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.5 ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549
2.6 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคในการเมือง
2.7 ไมเปนผูเคยตองโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญาเวนแตโทษ สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
2.8 ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือองคการระหวางประเทศ
2.9 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
3.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟสิกส
3.2 ตองมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด


4. ขอบขายที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
4.1 ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกฟสิกส
4.2 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย


5. การรับสมัคร
5.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ระหวางวันที่ 20 มิถุนายน 2561ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ติดตอขอรับใบสมัครไดที่ ณ ธุรการ โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 เวลา 08.30 – 16.30 น.( ไมเวนวันหยุดราชการ )
 5.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูสมัครขอและยื่นในสมัครดวยตนเองไดที่ โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ 2 อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในระหวางวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ไมเวนวันหยุดราชการโทร 081-9767760

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2
หมู่ที่ 4 บ้านยุบอีปูน   ตำบลวังหมี  อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 
เบอร์โทรศัพท์ 044082517 / 090-279-4623 / 0902616757 
Email : chearavanontutit2@gmail.com 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
 
Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^