LASTEST NEWS

02 ต.ค. 2565กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศยกเลิกบัญชีฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 02 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระยอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดระนอง - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ระนอง 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ร้อยเอ็ด 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยะลา - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยะลา 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ยโสธร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.แม่ฮ่องสอน 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มุกดาหาร 02 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.มหาสารคาม

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2561 (สมัคร9-30มี.ค.61)

  • 26 ก.พ. 2561 เวลา 23:19 น.
  • 235,461
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2561 (สมัคร9-30มี.ค.61)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2561 (สมัคร9-30มี.ค.61)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ
 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 
ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. ให้ทันสมัย 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ กฎ ระเบียบ และแนวทางการดำเนินการด้านวินัย 
3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ กฎ ระเบียบ แนวทางการดำเนินการด้านอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม 
4. ดำเนินการสืบสวน รวบรวมข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์การจัดทำสำนวน และจัดทำความเห็น 
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. 
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือเวียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ. 
7. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือเวียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ. แก่คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ๆ 
8. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ การดำเนินการทางวินัย และมาตรฐานการลงโทษในกระทรวง ทบวง กรม 
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการรักษาระบบคุณธรรมในกระทรวง ทบวง กรม 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 2๐๐ คะแนน) 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(3) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(4) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
(5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
(6) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
(7) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(8) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(9) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
  
2. สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
 
ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
 
การรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มีนาคม 2561
(1) ให้ผู้สมัครสอบเข้ำไปที่เว็บไซต์https://personnel-ocsc.job.thai.com เลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”
(2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดำษขนาด A4 หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์ https://personnelocsc.job.thai.com
 
หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน” แต่จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้
 
ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่า ธรรมเนียมใน การสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 9-30 มีนาคม 2561
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
 
  • 26 ก.พ. 2561 เวลา 23:19 น.
  • 235,461

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^